TKT

ถามตอบการสอบวัดความรู้ด้านการสอนของครูภาษาอังกฤษ
ถาม - ตอบ เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ TKT (Teaching Knowledge Test)
TKT คืออะไร
Teaching Knowledge Test (TKT) เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถของครูสอนภาษาอังกฤษซึ่งพัฒนาขึ้น
โดย Cambridge ESOL ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2005 โดยเป็นแบบทดสอบที่มุ่งวัดความรู้เกี่ยวกับ
การสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ TKT ประกอบด้วย 3 โมดูล ซึ่งแต่ละ
โมดูลจะทดสอบเกี่ยวกับความรู้ด้านการสอนที่จำเป็นต่อครูสอนภาษาอังกฤษในขอบข่ายต่างๆ ซึ่งไม่ใช่การ
ทดสอบด้านความสามารถในการสอนหรือทักษะในการในการใช้ภาษาของครู
ใครสามารถเข้ารับการสอบ TKT ได้
TKT เหมาะสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการศึกษาผู้ใหญ่ ที่ยังมี
ประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษน้อยหรือยังไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรใดๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล นอกจากนั้นครูก่อนประจำการ ครูที่ต้องการทบทวนความรู้ด้านการสอน ครูที่ต้องการเปลี่ยนจาก
การสอนวิชาอื่นๆ มาสอนภาษาอังกฤษ และครูที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติ
ก็สามารถสอบ TKT ได้
ต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับใดจึงจะสามารถสอบ TKT
ผู้ที่จะสอบ TKT ควรจะมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยในระดับกลาง (Intermediate) ขึ้นไป
หรือระดับ B1 ของ Council of Europe’s Common European Framework of Reference for Language
(CEFR) หรือ มีผลสอบ PET หรือ IELTS อยู่ในระดับ Band 4
สอบ TKT เพื่ออะไร
TKT มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ครูในการสอนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักใน
การสอนซึ่งจำเป็นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษในทุกระดับ เช่น วิธีวิทยาการด้านการสอนต่างๆ การใช้
ภาษาในการสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน หลักในการวางแผนการสอน การจัดการชั้นเรียน เป็นต้น
TKT ประกอบด้วยความรู้เรื่องอะไรบ้าง
TKT ประกอบด้วย 3 Module หลัก ได้แก่
Module 1: Language and background to language learning and teaching
- Describing language and language skills.
- Background to language learning.
- Background to language teaching.
Module 2: Planning lessons and use of resources for language teaching
- Planning and preparing a lesson or sequence of lessons.
- Selection and use of resources and materials.
Module 3: Managing the teaching and learning process
- Teachers’ and learners’ language in the classroom.
- Classroom management.
TKT สามารถสอบได้ในคราวเดียวหรือต้องแยกสอบทีละ Module
TKT สามารถสอบพร้อมกันทั้ง 3 โมดูลในคราวเดียวหรือแยกสอบทีละโมดูลก็ได้ และสามารถเลือกสอบ
Module ใดก่อนก็ได้ โดยแต่ละโมดูลประกอบด้วยข้อคำถาม 80 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 80 นาที ซึ่งผู้เข้า
สอบต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องแล้วทำเครื่องหมายลงในกระดาษคำตอบ
จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องสอบให้ครบทั้ง 3 โมดูล
ไม่จำเป็น เนื่องจากแต่ละโมดูลมีความเป็นอิสระต่อกัน
ก่อนเข้าสอบต้องเตรียมตัวอย่างไร
ถึงแม้ว่า TKT ไม่ได้บังคับให้ผู้ที่จะเข้าสอบต้องผ่านหลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ หรือต้องผ่านการสอนมาก่อน
แต่อย่างไรก็ตามมีศูนย์สอบหรือสถาบันภาษาต่างๆ จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่
ต้องการสอบ TKT ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าวอาจมีการฝึกปฏิบัติด้านการสอนด้วย นอกจากนั้น
การศึกษาหนังสือ “The TKT Course” ซึ่งจัดพิมพ์โดย CUP โดยความร่วมมือของCambridge ESOL ซึ่งได้
เสนอแนะกิจกรรมการอบรมประกอบด้วยกิจกรรมในห้องเรียนและการศึกษาด้วยตนเอง ในระยะเวลา 60-
90 ชั่วโมง นอกจากนั้นยังมีแบบฝึกหัดและตัวอย่างแบบทดสอบ TKT ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าสอบมีโอกาสได้
สร้างความคุ้นเคยเกี่ยวกับการสอบ TKT อีกด้วย นอกเหนือจากหนังสือดังกล่าวแหล่งการเรียนรู้ที่ผู้เข้าสอบ
ควรศึกษาเพิ่มเติมได้แก่ TKT Handbook and sample papers, TKT Information for Candidates, TKT
Glossary และ Online Teacher Resources
ผลการสอบจะแจ้งอย่างไร
TKT ไม่ใช่การสอบที่ประเมินว่าผู้สอบสอบผ่านหรือไม่ผ่าน ผลการสอบแต่ละโมดูลจะเป็นอิสระต่อกัน
และไม่มีการแจ้งคะแนนสรุปรวม ดังนั้นผู้เข้าสอบจะได้รับประกาศนียบัตรในแต่ละโมดูลที่เข้าสอบ โดย
ผลการประเมินแต่ละโมดูลจะแบ่งออกเป็น 4 Band ตามระดับความสามารถ
ผลการประเมินในแต่ละ Band หมายถึงอะไร
ความหมายของการประเมินคือ
Band 1: A candidate at this level demonstrates limited knowledge of TKT content areas.
Band 2: A candidate at this level demonstrates basic but systematic knowledge of TKT content
areas.
Band 3: A candidate at this level demonstrates breadth and depth of knowledge of TKT content
areas.
Band 4: A candidate at this level demonstrates extensive knowledge of TKT content areas.
ผู้ที่มีผลการประเมินในแต่ละ Band จะต้องได้คะแนนเท่าใด
จากการวิจัยเบื้องต้นของ Cambridge ESOL พบว่าผู้ที่มีผลการประเมินในระดับ Band 3 จะต้องได้คะแนน
อย่างน้อย 45-50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน
หลังจากที่สอบ TKT แล้วหากต้องการพัฒนาตนเองต่อไป ทำอย่างไรได้บ้าง
ครูที่เข้ารับการสอบ TKT แล้วหากต้องการพัฒนาความรู้ต่อไปในอนาคตก็สามารถเข้ารับการทดสอบอื่นๆ
ของ Cambridge ESOL อื่นๆ เช่น ICELT (In-service Certificate in English Language Teaching) และ
CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) ได้
ไขข้อข้องใจเรื่อง TKT
TKT Frequently Asked Questions
ครูสอนภาษาอังกฤษที่ควรเข้ารับการทดสอบคือกลุ่มใด
ครูที่ควรเข้ารับการสอบ TKT Module 1 คือครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีผลการประเมิน
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ Advanced และ Intermediate ส่วนครูที่ควรเข้ารับการสอบ TKT
Module 2 คือครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีผลการสอบ TKT Module 1 ระดับ Band 3 และ 4 ที่
สมัครใจเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมและเข้าสอบตามกำหนดเวลา
หากต้องการเข้ารับการทดสอบต้องทำอย่างไร
ครูสอนภาษาอังกฤษที่ต้องการสอบ TKT ต้องเข้ารับการประเมินความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ของสถาบัน
ภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทุกเขตจัดสอบทุกปี และหากท่านมีผลการประเมินอยู่ในกลุ่ม Advanced และ Intermediate ก็สามารถสมัคร
เพื่อเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมและสอบ TKT ได้ที่ศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโครงการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ (Project Manager: PM) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัด และเข้าอบรม
เตรียมความพร้อมที่ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ในช่วงเวลาที่แต่ละ สพท. กำหนด
จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องเข้าอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสอบ TKT และสามารถอบรมได้ที่ไหน
ครูสอนภาษาอังกฤษที่จะเข้าสอบ TKT จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมที่ศูนย์พัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ (ERICs) ในเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัดก่อนการสอบโดยต้องเข้าอบรมตามที่หลักสูตร
ที่ สพฐ. กำหนดอย่างน้อย 80% ของเวลาที่ใช้ในการอบรมทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ
ต้องเสียค่าสมัครสอบและอบรมหรือไม่
ครูที่สมัครอบรมเตรียมความพร้อมและสอบ TKT ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากสถาบันภาษาอังกฤษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเป็นผู้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและการจัดสอบ
ผลการสอบวัดความรู้ด้านการสอนภาษาอังกฤษของครูไทย ในปี 2550 ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
ในปี 2550 มีครูสอนภาษาอังกฤษที่เข้าสอบวัดความรู้ด้านการสอนภาษาอังกฤษจาก 175 เขตพื้นที่การศึกษา
รวมจำนวนทั้งสิ้น 8,012 คน มีผลการสอบอยู่ในระดับ Band 4 จำนวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 Band 3
จำนวน 5,613 คน คิดเป็นร้อยละ 70.1 Band 2 จำนวน 2,149 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 และ Band 1 จำนวน
35 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4
จากผลดังกล่าวเมื่อเทียบกับระดับสากลแล้วครูไทยเป็นอย่างไร
จากผลการสอบวัดความรู้ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (TKT) Module 1 ของครูสอนภาษาอังกฤษของประเทศ
ไทยส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ คือ ครูร้อยละ 2.7 มีผลการประเมินอยู่ใน Band 4
และร้อยละ 70.1 มีผลการประเมินอยู่ใน Band 3 ซึ่ง Cambridge ESOL ยืนยันว่าอยู่ในมาตรฐานสากลและ
สอดคล้องกับข้อมูลผลการสอบของครูในระดับโลก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาครูภาษาอังกฤษโดยการ
อบรมเตรียมความพร้อมและมีการประเมินโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานจากสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญและ
เชื่อถือได้นั้น เป็นกระบวนการพัฒนาครูรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
ครูภาษาอังกฤษกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถสูง (Advanced และ Intermediate) ที่ได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาตามกระบวนการนี้และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นระบบ
ครูที่จะสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนควรอยู่ Band ไหน
ตามความหมายของผลการประเมิน ความเหมาะสมน่าจะเป็น Band 3 และ 4 แต่ Band 2 ก็เป็นกลุ่มที่
สามารถจะรับการพัฒนาให้มีความรู้ด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นได้
หากมีผลการสอบ Module 1 อยู่ในระดับ Band 1 และ 2 แต่ต้องการจะพัฒนาตนเองต่อ ควรทำอย่างไร
ท่านสามารถสมัครเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมและสอบ TKT Module 1 ได้ใหม่ หากจำนวนครูที่
สมัครเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมและสอบ TKT ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านสังกัด
ไม่เกินโควตาที่ทาง สพฐ. กำหนด ทั้งนี้ต้องให้สิทธิ์ครูที่ไม่เคยเข้ารับการสอบก่อน
ผลการสอบเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
นอกจากที่ครูสอนภาษาอังกฤษจะได้รับการพัฒนาตามกระบวนการของ TKT และรับทราบระดับ
ความสามารถของตนเองเป็นรายบุคคลแล้ว ผลการสอบจะนำมาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าสู่ระบบ
การพัฒนาวิชาชีพครูภาษาอังกฤษต่อไป นอกจากนั้นยังใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกครูเพื่อไป
พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ และใช้คัดเลือกครูเพื่อเป็นวิทยากรในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งรายชื่อครูที่สมัครอบรมเตรียมความพร้อมและสอบ TKT มาให้กับสถาบัน
แล้ว จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มรายชื่อได้หรือไม่
หากสพท. ใดต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มรายชื่อผู้สมัครต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนระยะเวลาที่ สพฐ.
กำหนดเท่านั้น เพราะเมื่อ สพฐ. ได้ส่งรายชื่อครูที่สมัครเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมและสอบ TKT
เข้าสู่ระบบของ Cambridge ESOL แล้ว จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือเพิ่มรายชื่อได้
เนื่องจากจำนวนครูที่สมัครเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมและสอบ TKT ในแต่ละปีมีจำนวนมาก
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายชื่อใดๆ ก็ทำให้ส่งผลกระทบถึงการดำเนินการในหลายๆ ด้าน
ทั้งด้านงบประมาณในการจัดสอบ การทำสัญญาจ้างสอบ การดำเนินการจัดอบรมเตรียมความพร้อม การ
จัดสอบ การประมวลผลสอบซึ่งใช้ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงความถูกต้องและรวดเร็วในการแจ้งผลการ
สอบด้วย
ไม่มีรายชื่อเป็นผู้เข้าสอบแต่ได้เข้ารับการอบรมจะขอเพิ่มชื่อเข้าสอบภายหลังได้หรือไม่
ท่านจะขอเพิ่มรายชื่อเพื่อเข้าสอบ TKT ไม่ได้เนื่องจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น แต่ท่านสามารถสมัครเข้ารับ
การทดสอบได้ในปีต่อไป
มีรายชื่อเป็นผู้สมัครเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมและสอบ แต่ไม่ได้เข้ารับการอบรมเนื่องจากติด
ภารกิจอื่นๆ จะยังมีสิทธิ์เข้าสอบหรือไม่
ถึงแม้ว่าท่านจะมีรายชื่อเป็นผู้สมัครเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมและสอบ TKT ตามที่ สพท. รายงาน
มายัง สพฐ. แต่ไม่เข้ารับการอบรมตามที่กำหนด ก็ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ เนื่องจากการอบรมเพื่อ
เตรียมความพร้อมเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการพัฒนาครูโดยใช้รูปแบบ TKT
ไม่ได้เข้ารับการอบรมที่ศูนย์ ERIC จัดเนื่องจากติดภารกิจในช่วงจัดอบรม จะนำเอกสารไปศึกษาเองเพื่อ
เตรียมสอบได้หรือไม่ หรือควรทำอย่างไรจึงจะรักษาสิทธิ์ในการสอบ
การพัฒนาครูตามกระบวนการของ TKT การศึกษาเอกสารด้วยตนเองเป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งในขั้นตอนของ
การอบรมเตรียมความพร้อมเท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะเข้าสอบ TKT ได้ ดังนั้นหากท่านต้องการรักษา
สิทธิ์ในการเข้าสอบ TKT จึงจำเป็นต้องเข้ารับการอบรมจากศูนย์ ERIC ในเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง เพื่อ
ท่านจะได้รับการพัฒนาครบตามกระบวนการ
ได้รับคำสั่งย้ายไปสังกัดโรงเรียนใน สพท. อื่นในช่วงระหว่างการอบรมเตรียมความพร้อม ควรทำอย่างไร
ท่านสามารถขอเข้ารับอบรมเตรียมความพร้อมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านย้ายไปสังกัดได้ แต่ใน
การสอบท่านจะต้องเข้าสอบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิม เนื่องจากแบบทดสอบ TKT และผลสอบที่
ทาง Cambridge ESOL จะจัดส่งมานั้นจะระบุชื่อผู้สอบตามรายชื่อที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิมที่ท่าน
สังกัดแจ้งมาเท่านั้น
จะมีการจัดสอบเช่นนี้ทุกปีหรือไม่
สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการดำเนินงานในการพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดำเนินการสำรวจครู
สอนภาษาอังกฤษที่มีความต้องการในการพัฒนาตามกระบวนการของ TKT ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม-
มกราคม และจัดสอบในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคมของทุกปี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน TKT (Teaching Knpwledge Test)ความเห็น (9)

นายพยุงพงษ์ สร้อยสุวรรณ
IP: xxx.175.216.250
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบ

สุทิน
IP: xxx.19.202.162
เขียนเมื่อ 

ให้ข้อมูลได้ชัดเจนมาก ขอบคุณครับ

แพรวพรรณ ศรทอง
IP: xxx.173.34.115
เขียนเมื่อ 

อธิบายได้ชัดเจนมากคะ และอยากทราบผลสอบ tkt module 2ด้วย

สุวรรณา ศณีฉัตร
IP: xxx.27.126.103
เขียนเมื่อ 

ต้องการทราบผลการสอบ TKT Module 2 ปี 51(สอบเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2551)

เขียนเมื่อ 

-ขณะนี้ผลการสอบ TKT Module 2 อยู่ที่ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งให้เจ้าตัวไปติดต่อขอรับด้วยตัวเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับ

สพท.นศ. 3 ขอให้มาติดต่อขอรับได้ที่ ศน.สุวนิตย์ ชูรักษ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

-ปีนี้ การสอบ TKT Module 1,2,3 ผู้สมัครเข้าสอบอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยบางส่วน เนื่องจาก ที่ผ่านมา 2 ปี ทางสถาบันภาษาอังกฤษเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด แต่ปีนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยลงมาก ผู้สมัครสอบจึงต้องมีค่าใช้จ่ายบ้าง(เล็กน้อย)

นบชนก นิ่ม
IP: xxx.173.42.89
เขียนเมื่อ 

คุณสุวนิตย์ เพื่อนๆ อยากทราบว่ามีใครได้ band 4 บ้าง โทรบอกด้วย ( เบอร์โทรตัวเองลบทิ้งเสียแล้ว ) แล้วอบรมเมื่อไรอีก (ประมาณน่ะ)อยากทราบ อยากเจอเพื่อนๆอีก

สุวรรณา ศรีฉัตร
IP: xxx.27.121.234
เขียนเมื่อ 

ต้องการทราบผลการสอบ TKT Module 2 ปี 51 ภาพรวมของประเทศว่ามีผู้ที่ได้แต่ละ Band เป็นร้อยละเท่าไร

พิมมณี เชาวลิต
IP: xxx.123.101.168
เขียนเมื่อ 

เพื่อนที่สอบ module 1 แล้วแต่ไม่ได้ band 3 ต้องเข้าอบรม ใหม่หรือไม่ หรือขอสอบใหม่ในปี 52 ได้หรือเปล่าค่ะ

สุจิตรา
IP: xxx.26.253.56
เขียนเมื่อ 

ผ่านการสอบ TKT test Module 1,2 และ 3 แล้ว และได้คะแนนอยู่ในระดับ Band 3 ทั้งหมด ต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปคะ มีรางวัลด้วยไหมคะ

หมายเลขบันทึก

182243

เขียน

14 May 2008 @ 13:53
()

แก้ไข

23 Jun 2012 @ 03:29
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก