แปลงสินทรัพย์เป็นทุน

ทางเลือกใหม่ของคนทำมาหากิน
               ในช่วงนี้คิดว่าหลายท่านคงพอจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับ โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนกันมาบ้างพอสมควร โครงการนี้ เป็นโครงการที่รัฐบาลมุ่งหมายให้ผู้ที่ครอบครองสินทรัพย์ที่มิได้เป็นของตนเองโดยเด็ดขาด ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของสิทธิการเช่า เช่าซื้อ หรือทรัพย์สินที่ตนเองครอบครอง แต่ไม่สามารถโอน ขาย ถ่ายเทให้แก่ผู้อื่นได้ ให้สามารถนำสินทรัพย์เหล่านี้เป็นหลักประกัน ในการกู้เงินเพื่อไปลงทุนประกอบอาชีพ สร้างรายได้
                สินทรัพย์ที่จะนำมาแปลงเป็นทุนจะต้องเป็นสินทรัพย์ที่ประชาชนครอบครองอยู่ แต่ไม่มีสิทธิ เด็ดขาด จะโอนขายถ่ายเท ไม่ได้ หรืออยู่ในรูปของการเช่า ซึ่งโครงการนี้มีประเภททรัพย์สินทางปัญญา รวมอยู่ด้วยได้แก่ ทรัพย์สินทางปัญญาที่กฎหมายรับรองและได้จดทะเบียนสิทธิบัตร ซึ่งสามารถนำไป เป็นหลักประกันกู้ยืมเงินจากบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง ประเทศไทย
                ผู้ที่ประสงค์จะขอเข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติดังนี้
                  1. จะต้องไปติดต่อขอรับเอกสารสิทธิ์หรือหนังสือรับรองสินทรัพย์จากหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลสินทรัพย์นั้น
                 2.  เมื่อได้รับเอกสารแล้วก็ไปติดต่อกับสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการรวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันการเงินที่ เข้าร่วมโครงการ  สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ความเห็น (6)

IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
อยากทราบว่านอกจากทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว สินทรัพย์ใดที่สามารถแปลงเป็นทุนได้ครับ
นิภาพรรณ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

สินทรัพย์ที่จะนำมาแปลงเป็นทุนจะต้องเป็นสินทรัพย์ที่ประชาชนครอบครองอยู่ แต่ไม่มีสิทธิ เด็ดขาด จะโอนขายถ่ายเท ไม่ได้ หรืออยู่ในรูปของการเช่า ซึ่งโครงการนี้แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ
1. ประเภทที่ดินและทรัพย์ติดกับที่ดิน ได้แก่ หนังสือแสดงสิทธิต่างๆของที่ดิน เช่น ที่ดินที่กรมที่ดินออกใบรับรองในการทำ ประโยชน์ตามประมวลกฏหมายที่ดิน ที่ดิน ส.ป.ก. สัญญาเช่าที่ดิน สัญญาเช่าซื้อที่ดิน ที่ดิน นค. 1 ประเภทสัญญาเช่า เช่าซื้อ ซึ่งสามารถนำไปเป็นหลักทรัพย์คำประกันกู้เงินกับธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.)
2. ประเภทสัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ ได้แก่ สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารในความดูแลของกรมธนารักษ์ การเคหะแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งสามารถนำไปเป็นหลักทรัพย์คำประกันกู้เงินกับธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.)
3. ประเภทหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่สาธารณะและหนังสือรับรองอื่นๆ ได้แก่ ที่ดินสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำไปเป็นหลักทรัพย์คำประกันกู้เงินกับธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
4. ประเภททรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ทรัพย์สินทางปัญญาที่กฎหมายรับรองและได้จดทะเบียนสิทธิบัตร ซึ่งสามารรถนำไป เป็นหลักประกันกู้ยืมเงินจากบรรษัทเงินทุนอุตสาห-กรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง ประเทศไทย
5. ประเภทเครื่องจักร ได้แก่เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมโรงงาน อุตสาหกรรม ซึ่งสามารรถนำไปเป็น หลักประกันกู้ยืมเงินจากบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง ประเทศไทย

ทราย
IP: xxx.57.146.225
เขียนเมื่อ 
ที่ดิน  ส.ป.ก.  อยู่ต่างจังหวัด (ชุมพร)  เป็นสวนปาล์ม    อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง   ถ้าจะยื่นเรื่องขอกู้  นำไปทำธุรกิจส่วนตัวที่กรุงเทพฯ  ได้รึเปล่า  หรือว่าจะต้องทำธุรกิจภายในจังหวัดชุมพรเท่านั้น  ที่ดินอยู่ที่ชุมพร  แต่จะขอกู้มาทำธุรกิจที่กรุงเทพจะได้มั๊ย
นิภาพรรณ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณทราย

      ขอบคุณค่ะที่ได้สอบถามเกี่ยวกับที่ดิน สปก. ดิฉันใคร่ขอตอบดังนี้ค่ะ

     1. กรณีที่คุณทรายต้องการนำที่ดิน สปก.ไปค้ำประกันการกู้ยืมเงินนั้น จะสามารถกระทำได้ต่อเมื่อการกู้ยืมเงินนั้นทำเพื่อการเกษตรและอยู่ภายในจังหวัดนั้น ๆ เท่านั้น

     2. สามารถขอรับการสนับสนุนเงินทุนในรูปของสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรได้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามโครงการที่กรมป่าไม้และ ธ.ก.ส.จัดทำขึ้น

และดิฉันใคร่ขอเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตมีสิทธิทำกินเพิ่มเติม ดังนี้ค่ะ

        - เป็นบุคคลธรรมดา (ไม่ใช่นิติบุคคล)

        - บรรลุนิติภาวะแล้วและเป็นหัวหน้าครอบครัว

        - เป็นผู้ที่ได้ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ที่ขอมีสิทธิทำกินอยู่แล้วสิทธิ

        1. สามารถอยู่อาศัยและทำกินต่อไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยถูกต้องตามกำหนด

        2. สิทธิทำกินตกทอดไปถึงทายาทได้

        3. สามารถขออนุญาตนำไม้ที่ได้ปลูกขึ้นภายในที่ดินที่ได้รับอนุญาต (ตามแบบ สทก.1 ก หรือ สทก.2 ก หรือ สทก.1 ข) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องชำระค่าภาคหลวงและค่าบำรุงป่า

ว่าน
IP: xxx.25.97.112
เขียนเมื่อ 
มีที่ดินอยู่ที่ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น มีโฉนดถูกต้อง ตอนนี้บริษัทดีแทคขอเช่าเพื่อติดตั้งเสาสัญญาณอยู่ เช่ามาแล้วเป็นเวลา ๔ปี ทำสัญญาทุก ๓ ปี แต่ต่อมาเจ้าของที่ดินจะนำที่ตรงนี้จำนองกับธนาคารไม่ทราบว่าจะทำได้หรือเปล่า แต่ในสัญญาระบุไว้ว่าถ้าจะทำการซื้อขายหรือจำนำ จำนองต้องแจ้งทางบริษัทก่อน ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้างในการที่จะติดต่อกับทางธนาคาร ต้องเตรียมเอกสารอะไรติดต่อที่ไหน
tnn_nnt
IP: xxx.91.233.129
เขียนเมื่อ 

ขอรบกวนถามหน่อยนะคะ พอดีว่าทำ IS เกี่ยวกับเรื่องแนวทางการบัญชี เรื่องธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ แล้วต้องการกลุ่มตัวอย่างของบริษัทที่ได้มีการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ไม่ทราบว่าต้องไปหาข้อมูลจากที่ไหนหรอคะ คือไม่แน่ใจว่าจะต้องไปเจาะกลุ่มธุรกิจประเภทไหนดีอ่ะค่ะ รบกวนหน่อยนะคะ มืดแปดด้านแล้วอ่ะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ