ในช่วงนี้คิดว่าหลายท่านคงพอจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับ โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนกันมาบ้างพอสมควร โครงการนี้ เป็นโครงการที่รัฐบาลมุ่งหมายให้ผู้ที่ครอบครองสินทรัพย์ที่มิได้เป็นของตนเองโดยเด็ดขาด ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของสิทธิการเช่า เช่าซื้อ หรือทรัพย์สินที่ตนเองครอบครอง แต่ไม่สามารถโอน ขาย ถ่ายเทให้แก่ผู้อื่นได้ ให้สามารถนำสินทรัพย์เหล่านี้เป็นหลักประกัน ในการกู้เงินเพื่อไปลงทุนประกอบอาชีพ สร้างรายได้
                สินทรัพย์ที่จะนำมาแปลงเป็นทุนจะต้องเป็นสินทรัพย์ที่ประชาชนครอบครองอยู่ แต่ไม่มีสิทธิ เด็ดขาด จะโอนขายถ่ายเท ไม่ได้ หรืออยู่ในรูปของการเช่า ซึ่งโครงการนี้มีประเภททรัพย์สินทางปัญญา รวมอยู่ด้วยได้แก่ ทรัพย์สินทางปัญญาที่กฎหมายรับรองและได้จดทะเบียนสิทธิบัตร ซึ่งสามารถนำไป เป็นหลักประกันกู้ยืมเงินจากบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง ประเทศไทย
                ผู้ที่ประสงค์จะขอเข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติดังนี้
                  1. จะต้องไปติดต่อขอรับเอกสารสิทธิ์หรือหนังสือรับรองสินทรัพย์จากหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลสินทรัพย์นั้น
                 2.  เมื่อได้รับเอกสารแล้วก็ไปติดต่อกับสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการรวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันการเงินที่ เข้าร่วมโครงการ  สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย