เมื่อวานนี้ได้เข้าร่วมประชุมเรื่อง กบข.  ได้ความรู้เพื่อมาแลกเปลี่ยนกันดังนี้

การส่งเงินเข้ากองทุน สมาชิก มี เงินสะสม อย่างน้อย 3 เปอร์เซ็นจากเงินเดือน

                         รัฐให้ เงินสมทบ,เงินชดเชย,เงินประเดิม (ผู้ที่เป็น ก่อน ๒๗ มีค.๔๐ )และเงินสำรอง

หลังเกษียณรายได้ตำลงเพราะไม่ได้ประกอบอาชีพ แต่ยังมีค่าใช้จ่าย เพราะฉะนั้น สิ่งสำคัญต้องมีเงินออม เงินออมที่ควรมีในปัจจุบัน คิดจากสูตรดังนี้  อายุ คูณเงินทั้งปี หารด้วย 10

๓ สูตรคำนวณบำเหน็จบำนาญ เงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย คูณ เวลาราชการหารด้วยห้าสิบ

( ทั้งนี้ไม่เกิน ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ของเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย )