วันที่ 10 มี.ค. 49  จะประชุมโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรทางการศึกษา ด้วยการจัดการความรู้ มีการประสาน 9 ทิศ

-รับนโยบายจากผอ.

-คิดวิเคราะห์ กรอบแนวคิด (ประสานกับตัวเอง)

-ประสานกับ ผู้รับผิดชอบ งาน ICT

-หาคนช่วยพิมพ์

-ขอความเห็น ผู้รับผิดชอบโครงการนี้

-ขอความเห็น ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนเด็กดี

-ขอความเห็น ผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์ ICT กลุ่มโรงเรียน

-ชี้แจงแนวคิด ในที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียน

-ชี้แจง รองผอ. ที่ดูแล

       ขอให้ผลงานออกมาดี...นะ  .........../พรจากเพื่อน