การถอดบทเรียนเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างการเรียนรู้กับนักวิจัยของชุมชนโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ กัน