แบบทดสอบวิชาภาษากับวัฒนธรรม

krubondoy

แบบทดสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่  2 รายวิชา  ท 40204   ภาษากับวัฒนธรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ  อาจารย์สิรวิชญ์  ขัดเชิง

แบบทดสอบมี  2  ตอน  ตอนที่  1  มี  50  ข้อ  ตอนที่  2  มี  10  ข้อ   รวม  60  ข้อ   30  คะแนน   เวลา  60  นาที

ตอนที่  1    ให้นักเรียนเขียน O ลงใน  5  ข้อที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเท่านั้น

1.  ประเพณีที่เกี่ยวกับศีลธรรมเรียกว่าอะไร

        ก.  จารีตประเพณี         ข.  ขนบประเพณี

        ค.  ธรรมเนียมประเพณี                ง.  ถูกทุกข้อ

2.  ประเพณีที่เกี่ยวกับเรื่องธรรมดาเรียกว่าอะไร

        ( ใช้ตัวเลือกข้อที่  1 )

3.  ประเพณีที่เกี่ยวกับเรื่องระเบียบแบบแผนเรียกว่าอะไร

        ( ใช้ตัวเลือกข้อที่  1 )

4.  เด็กไทยโกนจุกเมื่ออายุเท่าใด

        ก.  11  ปี     ข.  12  ปี       ค.  13  ปี      ง.  14  ปี

5.  วันที่ไม่นิยมแต่งงานคือวันใด

        ก.  วันอังคาร                 ข.  วันพฤหัสบดี

        ค.  วันศุกร์                     ง.  วันอาทิตย์

6.  ข้อใดคือพืชผักที่นำมาเป็นเคล็ดในงานแต่งงาน

        ก.  ฟักทอง                     ข.  บวบ

        ค.  แตงโม                      ง.  ฟักเขียว

7.  วันที่ไม่นิยมให้มีการเผาศพคือวันใด

        ( ใช้ตัวเลือกข้อที่  5 )

8.  วันตรุษตรงกับวันใด

        ก.  15  ค่ำ       ข.  14  ค่ำ      ค.  13  ค่ำ        ง.  12  ค่ำ

9.  เดือนใดของภาคเหนือที่มีการทานก๋วยสลาก

        ก.  เดือน  9                    ข.  เดือน  10

        ค.  เดือน  11                  ง.  เดือน  12

10.  เดือนใดของภาคเหนือที่มีประเพณีลอยกระทง

        ก.  เดือนอ้าย                  ข.  เดือนยี่

        ค.  เดือนสาม                 ง.  เดือนสี่

 11. เดือนใดของภาคอีสานที่มีการทำบุญซำฮะ

        ก.  เดือน  7                    ข.  เดือน  8

        ค.  เดือน  9                    ง.  เดือน  10

12.  เดือนใดของภาคอีสานที่มีประเพณีทานสลากภัต

        ( ใช้ตัวเลือกข้อที่  11 )

13.  จุดมุ่งหมายของประเพณีแห่บั้งไฟในภาคอีสานคือข้อใด

        ก.  ความสนุกสนาน      ข.  สืบทอดประเพณี

        ค.  ทำบุญขอฝน            ง.  จัดงานรื่นเริง

14.  ประเพณีชิงเปรตใน  1  ปีทำกี่ครั้ง

        ก.  1         ข.  2               ค.  3           ง.  4

15.  การซัดต้มนิยมใช้ข้าวต้มชนิดใด

        ก.  ข้าวต้มมัด                 ข.  ข้าวต้มทรงกลม

        ค.  ข้าวต้มกุ้ง                 ง.  ข้าวต้มสามเหลี่ยม

16.  การหลั่งน้ำสังข์ที่มีมาจากศาสนาใด

        ก.  พราหมณ์                  ข.  คริสต์

        ค.  พุทธ                          ง.  ถูกทุกข้อ

17.  เพลงอื่อเป็นเพลงกล่อมเด็กในภาคใด

        ก.  ภาคเหนือ                 ข.  ภาคกลาง

        ค.  ภาคอีสาน                 ง.  ภาคใต้

18.  เพลงเรือเป็นเพลงกล่อมเด็กในภาคใด

        ( ใช้ตัวเลือกข้อที่  17 )

19.  เพลงเรือนิยมเล่นกันในช่วงใด

        ก.  เข้าพรรษา                ข.  ออกพรรษา

        ค.  ฤดูเกี่ยวข้าว             ง.  ถูกทุกข้อ

20.  เพลงที่มีการร้องเล่นโดยใช้นักแสดงที่เป็นผู้หญิงล้วน

        คือเพลงใด

        ก.  เพลงเรือ                   ข.  เพลงฉ่อย

        ค.  เพลงแม่ศรี               ง.  เพลงอีแซว

21.  เพลงซอที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเป็นทำนองใด

        ก.  ละม้ายจะปุ               ข.  เซเรเมา

        ค.  เพลงซอพม่า            ง.  ซอล่องน่าน

22.  ซอล่องน่านมีในจังหวัดใด

        ก.  น่าน  แพร่                ข.  น่าน  ลำปาง

        ค.  น่าน  พะเยา             ง.  น่าน  เชียงใหม่

23.  เพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า  เอ้อระเหย  คือเพลงใด

        ก.  เพลงพวงมาลัย        ข.  เพลงระบำบ้านไร่

        ค.  เพลงพิษฐาน            ง.  เพลงเหย่ย

24.  เพลงบอกในภาคใต้ไม่มีเล่นในจังหวัดใด

        ก.  ชุมพร                        ข.  สุราษฎร์ธานี

        ค.  พัทลุง                        ง.  นราธิวาส

จากข้อที่  25 27  ให้นักเรียนบอกว่าเป็นสุภาษิตเกี่ยวกับเรื่องใดโดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้

ก.       การศึกษาอบรม

ข.       การทำมาหากิน

ค.       เศรษฐกิจและการครองชีพ

ง.        เกียรติยศชื่อเสียง

25.  อย่าชิงสุกก่อนห่าม

26.  นุ่งเจียมห่มเจียม

27.  ปัญญาเป็นทรัพย์

28.  ปริศนาคำทายในภาคเหนือจะขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไร

        ก.  อะหญังเอ๊าะ             ข.  ไอ้ไหรหา

        ค.  แม่นหญัง                  ง.  ถูกทุกข้อ

29.  ปริศนาคำทายในภาคอีสานจะลงท้ายด้วยคำว่าอะไร

        ( ใช้ตัวเลือกข้อที่  28 )

30.  ข้อใดคือข้อห้ามของหญิงมีครรภ์

        ก.  ห้ามกินของเผ็ดร้อน

        ข.  ห้ามนั่งขวางบันใด

        ค.  ห้ามกินกล้วยแฝด

        ง.  ถูกทุกข้อ

31.  ความเชื่อภาคใดที่มีความสัมพันธ์กันหรือเหมือนกัน

        ก.  ภาคเหนือ  ภาคใต้

        ข.  ภาคกลาง   ภาคเหนือ

        ค.  ภาคเหนือ   ภาคอีสาน

        ง.  ถูกทุกข้อ

32.  การเล่นซ่อนหาเป็นการละเล่นของภาคใด

        ก.  ภาคเหนือ                 ข.  ภาคอีสาน

        ค.  ภาคกลาง                  ง.  ภาคใต้

33.  การเล่นกะเติงกะต้อยเป็นการละเล่นของภาคใด

        ( ใช้ตัวเลือกข้อที่  32 )

34.  การเล่นรีรีข้าวสารเป็นการละเล่นของภาคใด

        ( ใช้ตัวเลือกข้อที่  32 )

35.  ตำนานพระพุทธบาทเป็นตำนานในจังหวัดใด

        ก.  สระบุรี                      ข.  สิงห์บุรี

        ค.  ประจวบคีรีขันธ์      ง.  พระนครศรีอยุธยา

36.   คำว่า  ขี้เกี้ยม  เป็นภาษาของภาคใด

        ก.  ภาคเหนือ                 ข.  ภาคอีสาน

        ค.  ภาคกลาง                  ง.  ภาคใต้

37.  คำว่า  แมงดุ้งดิ้ง  เป็นภาษาของภาคใด

        ( ใช้ตัวเลือกข้อที่  36 )

38.  บ่ท่ากองหานะ   เป็นภาษาใด

        ( ใช้ตัวเลือกข้อที่  36 )

39.  นิทานชุดอาหรับราตรี  เป็นนิทานในรูปแบบใด

        ก.  เทพนิยาย                 ข.  นิทานชีวิต

        ค.  นิทานประจำถิ่น      ง.  ตำนานและเทวปกรณ์

40.  เมืองลับแล  เป็นนิทานรูปแบบใด

        ( ใช้ตัวเลือกข้อที่  39 )

41.  พระมณูกับน้ำท่วมโลก  เป็นนิทานรูปแบบใด

        ( ใช้ตัวเลือกข้อที่  39 )

42.  ซินเดอเรลลา  เป็นนิทานรูปแบบใด

        ( ใช้ตัวเลือกข้อที่  39 )

43.  The Law of Repetition  เป็นกฎของนิทานในข้อใด

        ก. กฎของการซ้ำ           ข.  กฎของความตรงกันข้าม

        ค.  กฎของฝาแฝด         ง.  กฎแบบอบ่าง

44.  The Law of Patterning   เป็นกฎของนิทานในข้อใด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรือจ้างกลางใจ

คำสำคัญ (Tags)#folk lore#ภาษากับวัฒนธรรม

หมายเลขบันทึก: 179957, เขียน: 01 May 2008 @ 11:48 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

สวัสดีค่ะ

* อ่านข้อสอบแล้วก่อนเรียนสอบตกแหง๋ๆ เลย

* ขอบคุณสำหรับข้อสอบ..ต้องไปค้นและคว้ามาใหม่ซะแล้ว

เพียว
IP: xxx.142.59.14
เขียนเมื่อ 

อยากได้เฉลยอ่ะครับ

ธิติยา พงศ์ศิริไพศาล
IP: xxx.24.42.178
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะอาจารย์ที่แบ่งปันความรู้ เป็นครูสอนภาษาไทย ม. 5 ค่ะ ขอนำข้อสอบไปศึกษานะคะ ถ้าไม่รบกวนเกินไปหาทั้งหมดได้จากที่ไหนคะ อยากได้เฉลยด้วยค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ (ดอกไม้ไฟ)

นายสุรชัย
IP: xxx.26.119.41
เขียนเมื่อ 

อยากได้เฉลยอ่ะคับ คุนครู

จินตนา หวังทอนกลาง
IP: xxx.47.99.69
เขียนเมื่อ 

สนใจในแผนการสอนรหัส ท 40203 เพราะตอนนี้กำลังติวข้อสอบ o-net อยู่ค่ะ ข้อสอบจะออกเกี่ยวกับเนื้อหาหลักภาษาเป็นส่วนมาก ถ้าอาจารย์จะกรุณาขอความอนุเคราะห์ได้มั้ยคะ? ขอขอบพระคุณมาล่วงหน้าค่ะ

นิชดา ปานปรุง
IP: xxx.53.211.38
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณาแบ่งปันแผนการสอนได้ไหมคะ เพราะเพิ่งสอนวิชานี้ปีแรก(ภาษาและวัฒนธรรม) ไม่มีข้อมูลเลยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

กรกช
IP: xxx.19.65.219
เขียนเมื่อ 

อยากได้แผนวิชาภาษากับวัฒนธรรมค่ะ พอจะขอความอนุเคราะหืได้ไหมคะ

จำปี
IP: xxx.5.234.183
เขียนเมื่อ 

อยากได้เฉลยค่ะ หนูขอความอุเคราห์แผนการสอนรหัสนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ