เกร็ดความรู้ด้านประกันสังคม

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากสำนักงานประกันสังคม

เมื่อวันที่  24  เมษายน  2551  ได้เข้าร่วมรับฟังเรื่องสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากสำนักงานประกันสังคม  โดยมีน้องตั้ม  สำเริง  ฟากฟื้น  ได้เข้าร่วมฟังด้วย  โดยมีสิทธิประโยชน์ที่เราควรทราบ 

เงินสมทบที่จะต้องถูกนายจ้างหักเข้ากองทุน  เงินสบทบจะเก็บจาก  3  ฝ่าย  คือ ลูกจ้าง  นายจ้าง  และรัฐบาล  โดยลูกจ้างจะหักร้อยละ  5  ของค่าจ้าง  (หักไม่เกิน 750.- บาท หรือต่ำสุดไม่น้อยกว่า 83.- บาท ) นายจ้างจะสบทบให้อีก ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง

อัตราร้อยละ ของค่าจ้าง แยกได้ คือ

ร้อยละ 1.5  เก็บไว้กรณีเจ็บป่วย,คลอดบุตร,ทุพพลภาพ,ตาย

ร้อยละ  จัดเก็บกรณีสงเคราะห์บุตร และชราภาพ 

และ ร้อยละ 0.5 กรณีว่างงาน

ประโยชน์ที่จะได้รับกองทุนประกันสังคม  มี  7  กรณี

1.  กรณีเจ็บป่วย   ส่งเงินสมทบครบ  3  เดือน  ก่อนเจ็บป่วย   กรณีทำฟัน  ได้แก่  อุด  ขูด  ถอน  เบิกได้ครั้งละ ไม่เกิน  250.-  บาท  ไม่เกิน  500.-   กรณีทำฟันปลอมฐานอคิลิก  ไม่เกิน  5  ซี่  เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง  ไม่เกิน  1,200.-  เกิน  5  ซี  จ่ายไม่เกิน  1,400.-

2.  กรณีคลอดบุตร  ส่งเงินครบ  7  เดือนก่อนคลอดบุตร  ได้รับค่าคลอดบุตรไม่เกิน  2  ครั้งๆ ละ 12,000.-  บาท  ผู้ประกันตนหญิงได้ค่าหยุดงาน ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเป็นเวลา  90  วัน

3.  กรณีทุพพลภาพ  ส่งครบ  3 เดือน จะได้บำเหน็จชราภาพ  ตามจำนวนงวดที่ส่งเงินมาแล้ว ได้รับเงินรายเดือนร้อยละ  50  ของค่าจ้างรายเดือนตลอดชีวิต  ตายมีค่าทำศพ  พร้อมเงินสงเคราะห์

4.  กรณีตาย  ส่งเงินครบ  1  เดือน  ก่อนตาย  ผู้ทำศพได้รับค่าทำศพ  40,000  บาท ทายาทจะได้เงินสงเคราะห์ 

5.  กรณีสงเคราะห์บุตร  ส่งเงินครบ  12  เดือน  บุตรอายุไม่เกิน  6  ปี  เบิกบุตรคราวละไม่เกิน  2  คน  จะได้รับเงินรายเดือน ๆ ละ 350 .- บาท

6.  กรณีชราภาพ  จะได้รับเมืออายุครบ  55 ปีบริบูรณ์

7.  กรณีว่างงาน  หมดสัญญาได้รับเงินร้อยละ  30  ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเงิน  90 วัน/ปี

ถูกเลิกจ้าง จะได้รับร้อยละ  50 ของค่าจ้างรายเดือน เป็นเวลา  180 วัน/ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  www.sso.go.th   สามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของตนเองได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุมน.-สหเวช2ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ สำหรับเกร็ดเรื่องนี้ เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว แต่ไม่รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่เลย ขอบคุณอีกครั้งค่ะ