สมมุติว่าเราต้องการคัดลอกข้อมูลจากคอลัมน์ username เป็นข้อมูลของคอลัมน์ idnumber ของตาราง mdl_user ในชุดตารางของซอฟต์แวร์ Moodle เราสามารถจะทำได้ดังต่อไปนี้

 

1) เข้าไปที่ตารางของฐานข้อมูล MySQL ซึ่งอาจจะทำได้โดยการไปที่

http://localhost/phpmyadmin

2) จากนั้นไปฐานข้อมูลที่ Moodle ใช้และให้เลือกตาราง mdl_user

3) จากนั้นใช้คำสั่ง SQL

update mdl_user set idnumber = username;

 

รูปแบบการใช้คำสั่ง SQL ในการเปลี่ยนค่าในตารางคือ

update <table_name> set <assigned_column_name> = <from_column_name>

[where ....];

ในที่นี้จะมี where clause ก็ได้ ไม่มีก็ได้