บอย สหเวช
นาย อนุวัทย์ เรืองจันทร์

AAR : การตรวจประเมินพื้นที่ 5 ส. (1)


  โครงการพัฒนา 5 ส. อย่างยั่งยืน เป็นโครงการที่คณะสหเวชศาสตร์ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีการตรวจประเมินพื้นที่ 5 ส. ประจำเดือน ผมเป็นกรรมการด้วย แต่ไม่ได้ไปทำหน้าที่ ได้มอบให้คุณกมลพร เซี่ยงว่อง ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจแทนเนื่องจากมีประสบการณ์ในการตรวจพื้นที่ ผมได้จัดเตรียมแบบฟอร์มการตรวจและรายละเอียดในการตรวจไว้ให้กรรมการเรียบร้อยแล้ว การตรวจประเมินพื้นที่ 5 ส. ที่ประชุมได้มีมติแบ่งกรรมการตรวจประเมินฯ เป็นจำนวน 6 ชุด

  • ชุดที่ 1 ตรวจประเมินพื้นที่ของห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคนิคการแพทย์
  • ชุดที่ 2 ตรวจประเมินพื้นที่ของห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
  • ชุดที่ 3 ตรวจประเมินพื้นที่ของห้องปฏิบัติการภาควิชารังสีเทคนิค
  • ชุดที่ 4 ตรวจประเมินพื้นที่ของห้องปฏิบัติการภาควิชากายภาพบำบัด
  • ชุดที่ 5 ตรวจประเมินพื้นที่ของห้องพักอาจารย์
  • ชุดที่ 6 ตรวจประเมินพื้นที่ของสำนักงานเลขานุการรวมห้องผู้บริหารด้วย

     ทางผู้ช่วยเลขานุการ (คุณชรินทร์ ร่วมชาติ) ได้รวบรวบคะแนนการตรวจ รวมถึงข้อดีที่พบและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงมาให้ผม จากการตรวจในครั้งนี้ผมจึงได้จัดทำ AAR : การตรวจประเมินพื้นที่ 5 ส. ดังนี้

     สิ่งที่คาดหวังจากการตรวจประเมินพื้นที่ 5 ส. ในครั้งนี้
     - มีการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่ 5 ส. ก่อนการตรวจพื้นที่
     - คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะสำหรับการตรวจประเมินครั้งต่อไป รวมถึงข้อดีที่พบ
     - มีการรวบรวมคะแนนการตรวจแต่ละพื้นที่ 
     - แจ้งผลการตรวจให้ผู้ที่ได้รับการตรวจทราบ

      สิ่งที่ได้เกินความคาดหวังในการตรวจประเมินพื้นที่ 5 ส. ในครั้งนี้
      - กรรมการจากสำนักงานเลขานุการมีการสรุปคะแนนการตรวจประเมินพื้นที่ 5 ส. ให้ผม
        เป็นรายห้อง และแต่ละบุคคล โดยจัดพิมพ์ให้ผมอย่างเรียบร้อย มีลายเซ็นของกรรมการ
        ครบทุกคน พร้อมแนบรายละเอียดการตรวจมาด้วย
      - มีอาจารย์ใหม่ของคณะ (อ.มัทนา) จากภาควิชากายภาพบำบัด เป็นกรรมการตรวจครั้งแรก
        ได้ให้รายละเอียดในการตรวจจากข้อดีที่พบ และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ไว้ครบทุก
        ห้องที่ไปตรวจ

      สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวังในการตรวจประเมินพื้นที่ 5 ส. ในครั้งนี้
      - ผมไม่ได้ไปร่วมตรวจพื้นที่ 5 ส. ในครั้งนี้ เนื่องจากไปเป็นวิทยากรให้กับบัณฑิตวิทยาลัย
      - ไม่ได้มีการถ่ายรูปการตรวจพื้นที่ 5 ส.
      - เจ้าหน้าที่สำนักงานส่วนใหญ่ให้ข้อมูลเฉพาะในส่วนที่เป็นคะแนนการตรวจ ไม่ได้แสดง
        ความคิดเห็นในการตรวจพื้นที่ 5 ส. ในส่วนของข้อดีที่พบ และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
        เพราะข้อมูลส่วนนี้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ได้รับการตรวจพื้นที่ 5 ส.
     

      สิ่งที่จะไปปรับปรุงการตรวจพื้นที่ 5 ส. ครั้งต่อไป
      - จัดทำแบบสรุปการตรวจพื้นที่ 5 ส. ให้กรรมการแต่ละชุด เพื่อสะดวกในการรวบรวมคะแนน
      - มีการถ่ายรูปการตรวจพื้นที่ 5 ส. ของแต่ละพื้นที่
      - เสนอแนะให้กรรมการทุกท่านให้ข้อมูลในส่วนที่เป็นข้อดี และ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
        กับผู้ที่ได้รับการตรวจด้วย นอกจากคะแนนการตรวจเพียงอย่างเดียว
      - ปรับปรุงการตรวจพื้นที่ 5 ส. ห้องพักอาจารย์ใหม่ เพราะจำนวนห้องที่ตรวจกับกรรมการ
        ที่มีเพียง 4 คน อาจจะน้อยไป

         ห้องที่ได้รับคำชมเชยจากกรรมการตรวจประเมินพื้นที่ 5 ส. คือ ห้องท่านคณบดี และห้องรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ในส่วนภาควิชาที่มีคะแนนพื้นที่ 5 ส. อยู่ในระดับดี คือ ภาควิชารังสีเทคนิคและห้องภาควิชากายภาพบำบัดคะแนนเท่ากัน สำหรับสำนักงานพื้นที่ 5 ส. ที่อยู่ในระดับดี คือ ห้องผลิตเอกสาร
 

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

         

 

          

    

หมายเลขบันทึก: 17581เขียนเมื่อ 4 มีนาคม 2006 15:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 มิถุนายน 2012 10:14 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)
ผมมี T-shirt (5 ส. สีดำ) อยู่ตัวหนึ่ง ยังไม่ได้ใช้เลย ได้มาตอนไปอบรมเรื่อง 5 ส. กับคุณบอยนานแล้ว ผมจะส่งมาให้คุณบอยเพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปครับ
ขอบคุณอาจารย์วิบูลย์มากครับ เสื้อ 5 ส. ตัวสีดำเวลาผมเป็นกรรมการตรวจ 5 ส. จะใช้ใส่ประจำ และจะนำเสื้อที่อาจารย์วิบูลย์มอบให้ไปเป็นรางวัลให้กับขวัญใจ 5 ส.ของคณะครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี