ภาวิณีย์  แก้วอุดม. (2550). รายงานการวิจัยการใช้ชุดกิจกรรมกลุ่มพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จากกลุ่มตัวอย่าง 15 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง

ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี หลังจากการใช้ชุดกิจกรรมกลุ่มพัฒนาวินัยในตนเอง  นักเรียนมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบ  การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม การตรงต่อเวลา และการควบคุมตนเองสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มอยู่ในระดับมาก