GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การพัฒนาวินัยในตนเอง

การพัฒนาวินัยในตนเอง

ภาวิณีย์  แก้วอุดม. (2550). รายงานการวิจัยการใช้ชุดกิจกรรมกลุ่มพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จากกลุ่มตัวอย่าง 15 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง

ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี หลังจากการใช้ชุดกิจกรรมกลุ่มพัฒนาวินัยในตนเอง  นักเรียนมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบ  การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม การตรงต่อเวลา และการควบคุมตนเองสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มอยู่ในระดับมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 174457
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

เย่ๆ นี่แม่ผมเองครับ

รักแม่ที่สุดเลย แม่ผมเก่งที่สุด