ชื่อเรื่อง                                  รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์

                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่องความน่าจะเป็น

ผู้รายงาน                              นางจารี  เมืองแก่น 

สถานที่ทำงาน                     โรงเรียนจ่านกร้อง  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  65000

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน      ครู  วิทยฐานะชำนาญการ

 

บทคัดย่อ

 

ปัจจุบัน ปัญหาที่พบบ่อยมากเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์คือ ผู้สอนส่วน

ใหญ่มักจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแบบท่องจำ  ไม่เน้นการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้น้อย  ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ  ดังนั้นการพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

เรื่องความน่าจะเป็น  ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2549  โรงเรียนจ่านกร้อง 

อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  จำนวน  53  คน  แยกเป็นกลุ่มทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  จำนวน 12 คน  และกลุ่มทดลองจริงจำนวน 41 คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนามี 2 ชนิด คือ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  จำนวน 5 ชุด  ใช้เวลาทั้งหมด 22 ชั่วโมง  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก 1 ฉบับ จำนวน 30 ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.79

ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมุติฐาน ใช้ t-test

ผลการพัฒนาปรากฏ ดังนี้

                        แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

เรื่องความน่าจะเป็น  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.17/77.07  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  มีประสิทธิผลเท่ากับ 0.70  และนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สรุปได้ว่า แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

เรื่องความน่าจะเป็น  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลเพียงพอที่ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนได้