หลังจาก Workshop วันที่ 10-11 มิถุนายน กลุ่มได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานต่อไปของทีมรพ.ในเครือข่าย ได้ผลสรุปขั้นต้น คือ ทุกโรงพยาบาลในเครือข่ายจะกลับไปประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน HA 20 บท แล้วส่งผลการประเมินกลับมาให้ HACC ภาคใต้วิเคราะห์ธารปัญญา หาผู้พร้อมให้และใฝ่รู้ในมาตรฐานที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับคู่แลกเปลี่ยนกัน และส่งข้อมูลป้อนกลับไปยังโรงพยาบาล ภายใน 24 มิถุนายน ให้โรงพยาบาลวางแผนดำเนินการพัฒนาคุณภาพงานประจำโดยใช้ KM เป็นเครื่องมือ และจะกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มใหญ่ในเดือนกรกฎาคม 2548 ในขณะเดียวกัน โรงพยาบาลที่พร้อมให้และใฝ่รู้ในมาตรฐานตัวอื่น ก็จะนัดแลกเปลี่ยนกันเองเพื่อขยายวงการพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นการเสริมทีมเดิม ทีมตั้งใจว่าจะแลกเปลี่ยนกันอีก 2 ครั้ง และจะจัดตลาดนัดเฉพาะในจังหวัดประมาณเดือนกันยายน 2548 เมื่อถึงตอนนั้นคงจะมีเรื่องเล่าและประเด็นเด็ดๆที่จะสามารถนำมาเป็นคลังความรู้ได้มากมาย