ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์

                   สภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ควรมีการนำสื่อและนวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างความสนใจในการเรียนให้กับนักเรียน  เพราะเนื้อหาประวัติศาสตร์ค่อนข้างเป็นนามธรรม  ดังนั้นผู้รายงานจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง  ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    เรื่อง  ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  ศึกษาดัชนีประสิทธิผล  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า   คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์  อำเภอจอมพระ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต  1   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี  3  ชนิด  คือ  แผนการจัดการเรียนรู้  ชุดการเรียนการสอน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  30  ข้อ  สถิติที่ใช้  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                   ผลการศึกษาพบว่า   แผนการจัดการเรียนรู้และชุดการเรียนการสอน  เรื่อง  ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.25/82.78  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้  และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.7562  แสดงว่าผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  75.62   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนา คงบุญ

คำสำคัญ (Tags)#พัฒนา#ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์

หมายเลขบันทึก: 173362, เขียน: 27 Mar 2008 @ 11:29 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 14:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

กฟหกหก
IP: xxx.10.33.86
เขียนเมื่อ 

กหฟกกหฟกหฟกหฟ

IP: xxx.10.33.86
เขียนเมื่อ 

555+