การอบรม Web blog

สิ่งที่ได้รับ

1.   สิ่งที่คาดหวังไว้กับการอบรม Web  blog  คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ในการทำงานเกี่ยวกับ

      งานบางเรื่องที่เรายังไม่ทราบ

2.  การอบรมครั้งนี้ได้รับความรู้ที่คาดไม่ถึง  คือ  การใช้งานไม่ยาก  สะดวกและยังได้รู้เรื่องอื่น ๆ

     มากมาย  เป็นWeb ที่มีการแสดงความคิดเห็น  และได้รับรู้ความคิดเห็นในหลายแง่มุม

3.  หลังจากการบรรยายจบ   ได้เขียน AAR  สมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

4.  จากการที่ได้รับการอบรม  Web  blog  แล้ว  คิดว่าจะนำไปใช้ในงานที่ปฏิบัติและศึกษาค้นคว้า

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานธุรการความเห็น (0)