วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549  ได้เข้ารับการอบรมการจัดทำ Web Blog เพื่อการจัดการความรู้ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดย คุณอนุวัทย์  เรืองจันทร์ เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์เป็นวิทยากร  วิทยากรเอาใจใส่ดูแลผู้เข้าร่วมอบรมอย่างดีมาก ขอขอบคุณมากค่ะ