ในการบริหารเวชภัณฑ์สำรองจ่ายหอผู้ป่วยนั้น จนท. CSSD จะต้องสำรวจความ

ต้องการในแต่ละหอผู้ป่วยว่ามีความต้องการมากน้อยเพียงใด และไม่ควรอย่างยิ่ง

ที่จะทำ stock แบบตามใจตนเองหรือตามใจเฉพาะบางหน่วยงาน  ควรจะสำรวจ

ข้อมูลและวิเคราะห์หาปริมาณร่วมกัน รวมทั้งลักษณะและชนิดของเวชภัณฑ์ที่อาจ

ใช้ร่วมกันได้เพื่อไม่ให้เกิดการทำงานที่ซำซ้อนรวมทั้งการหมดอายุของเวชภัณฑ์

เพราะนั้นหมายถึงประสิทธิภาพของการบริหารหน่วยงาน  เป้าหมายของ CSSD

คือ มีเวชภัณฑ์บริการหน่วยงานอย่างเพียงพอ ในขณะเดียวกันนั้นจะต้องดูแล

stock ของตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดไม่เกดการขาดแคลนและไม่ควรจะมีของ

หมดอายุเพราะว่า CSSD ไม่ใช่หน่วยสุดท้ายที่จะใช้ของดังนั้นถ้าหากมีการใส่ใจ

และบริหารให้ดีแล้วปัญหาตรงนี้ไม่เกิดอย่างแน่นอน

         ส่วนการบริหารนั้นจะนำมาเสนอให้ทราบต่อไปว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง  ตอนนี้กำลังศึกษาอยูว่าสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไร  อันดับแรกที่จะต้องเชื่อมโยงให้ได้คือ

1. CSSD

2. OR

3. WARD

4. LAUNDRY

      ถ้าหากว่า CSSD สามารถเชื่อมโยงและข้าใจในบริบทและสิ่งที่ต้องการร่วมกันแล้ว การบริหารจัดการให้เป็นระบบจะเป็นสิ่งที่มองได้ง่าย และที่สำคัญคือลดปัญหาการประสานงานที่ไม่มีประสิทธภาพลงได้ค่อนข้างมาก รวมทั้งพฤติกรรมการบริการที่ไม่เหมาะสมของทุกหน่วยงาน  เนื่องจากทุกหน่วยงานได้ในสิ่งที่ตนเองต้างการ  สุดท้ายผู้ที่ได้รัยประโยชน์สูงสุดคือผู้รับบริการ