ผู้ใช้งาน ระบบ Excel Loader

รีบดำเนินการด่วน!
 
1.     ให้ผู้ใช้งาน (ระบบ Excel Loader) ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ของสิทธิผู้ใช้งานอย่างน้อย 2 สิทธิ คือ
1)     สิทธิผู้เบิก Exxxxxxxxxx
2)     สิทธิผู้นำส่งข้อมูล Lxxxxxxxxxx ของหน่วยงาน

ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2549

2.     ให้ผู้ใช้งานดำเนินการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของสิทธิทั้ง 2 สิทธิอย่างน้อยทุก ๆ 30 วัน โดยระบบจะแสดงข้อความเตือนการหมดอายุของรหัสในหน้าจอเครื่อง GFMIS Terminal ที่สำนักงานคลังจังหวัด  (ตามหนังสือที่สำนักงานคลังได้เวียนหนังสือไปแล้ว)
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานคลังจังหวัดชุมพรความเห็น (0)