รายงานการเข้าค่ายทักษะชีวิตอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รักษืป่า รักษ์ฟ้า รักษ์ทะเล)

อนันต์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายทักษะชีวิตอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวล้อมฯ

การต้อนรับและเข้ารับสู่ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

การกลวต้อนรับของคณะวิทยากรของกองพันรถสะเทินนำ้สะเทินบก

ลงมือปฏิบัติถึงธรรมชาติของป่าชายเลน

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประสบการณ์ความเห็น (0)