เมื่อวานได้มีโอกาสจัดโครงการสัมมนาฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ธัญบุรี ณ ศาลาการเปรียญวัดนาบุญ

 

การจัดงานในวันนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีจิสำนึกในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมของชุมชน การจัดวันนี้เป็นของทีมงานชมรมรักษ์ถิ่นบัวหลวง เป็นการทำงานของภาคประชาชนที่ควักเงินเองตลอดในการจัดเวทีแต่ละครั้ง

 

เป็นความบังเอิญของประธานกลุ่มได้เขามาพูดคุยกับทางหัวหน้าโปรแกรมของเราแล้วพอดีเป็นจังหวะที่มีงบประมาณเข้ามาให้ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมด้านศิลปวัฒนธรรมพอดีจึงได้ให้การสนับสนุนงานนี้

 

กำหนดการประกอบไปด้วยการสัมมนาพูดคุยและการศึกษาดูงาน (วันนี้คนมาน้อยเนื่องจากเมื่อคืนประกาศยุบสภา จึงงดการรวมตัวกัน ผูนำต่างแยกย้ายกันไปไม่เข้าร่วมทำให้มีคนที่นัดไว้ประมาณ 100 คนเหลือเพียง 25 คน)

 

แสดงว่าปัจจัยสำคัญอีกอย่างของการทำงานชุมชนคือภาครัฐเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงงานทุกอย่างต้องหยุดชะงัก หรือดำเนินการได้ก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก