การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา

 

          การบริหารงานในยุคโลกาภิวัฒน์มีการแข่งขันกันสูง ดังนั้น เพื่อให้การบริหารขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารยุคใหม่ทุกระบบจึงนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น

-          ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร  จะนำสารสนเทศที่แสดงภาพรวมของการดำเนินงาน มาใช้เพื่อประกอบการแก้ปัญหา และตัดสินใจกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร

-          ผู้บริหารระดับกลางจะนำสารสนเทศที่ประมวลผลงานประจำปี มาใช้จัดทำแผน งบประมาณ และกำหนดแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน

-          ผู้บริหารระดับต้น จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการควบคุมปฏิบัติงาน

 

เทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการศึกษา

          1.  การนำนวัตถกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ช่วยในการตัดสินใจ

                   1.1  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ( Executive Information Systems) หรือ EIS ในบางครั้งอาจเรียกว่าระบบสนับสนุนผู้บริหาร(Executive Support System)  หรือ “Ess”  ระบบ

          EIS  เป็นระบบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อจัดเตรียมสารสนเทศที่ใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง

                   1.2  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  ( Decision Support Systems)  หรือ DSS” ระบบ

          DSS  เป็นระบบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับกลาง

          2.  การนำนวัตถกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารทางไกล  มีการนำสื่อหลายๆ อย่าง เช่น โทรศัพท์ โทรสาร วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม

          3.  การนำนวัตถกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา  เช่น  งานวิชาการ กิจการนักเรียน งานบุคลากร งานธุรการ การเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น

          4.  การสร้างเครือข่ายข้อมูล (Network)  ด้วยระบบสารสนเทศ

          5.  การนำนวัตถกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา

                   5.1  อินเตอร์เน็ต  ( Internet)  เพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ข่าวสารทางวิชาการอื่นๆ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ

                    5.2  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ( Electronic Mail หรือ E-Mail) เพื่อใช้รับส่งข่าวสาร ข้อมูล รูปภาพ และส่งงานให้ครูอาจารย์ตรวจ

                    5.3  การจัดทำ Website  ของสถานศึกษา เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์

                   5.4  การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูอาจารย์ การทำวิจัยสถาบันของฝ่ายบริหาร และอื่นๆ

                   5.5  การทำ PowerPoint เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของครูอาจารย์ และใช้เสนอผลงานของผู้บริหารสถานศึกษา

                   5.6  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( Computer Assisted Instruction หรือ CAI) เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากบทเรียนสำเร็จรูปในคอมพิวเตอร์

                    5.7  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ( Electronic Learning) หรือ ที่ว่า E – Learning เป็นการเรียนทางไกลที่ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับผู้สอนได้ โดยอาศัยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จึงช่วยให้เรียนรู้ได้โดยไม่มีข้อจำกัดของเวลา ระยะทาง และสถานที่

                   5.8  ห้องเรียนอัจฉริยะ  ( Electronic Classroom หรือ E-Classroom)  เป็นการจัดระบบบริหารจัดการห้องเรียนที่ใช้การเรียนการสอนแบบ on – line  และปฏิสัมพันธ์ (Interactive)  สามารถควบคุมและตรวจสอบกิจกรรมของนักเรียนได้โดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของครูแบบ real time

                   5.9  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book)  และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E – Library)  เพื่อเสริมการเรียนการสอน และให้บริการค้นว้าความรู้นักเรียน ครูอาจารย์ และประชาชนทั่วไป

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษา#เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขบันทึก: 168605, เขียน: 02 Mar 2008 @ 11:24 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 22:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

นายพรชัย สถิตวิบูรณ์
IP: xxx.25.138.137
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณที่แบ่งปันความรู้ สู่คนที่ไม่มีความรู้

พรชัย

ครูเทียนทอง
IP: xxx.49.119.131
เขียนเมื่อ 

ได้รับความรู้อย่างมาก ขอขอบพระคุณนะค่ะ