การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

    

ข้อมูลและสารสนเทศนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์กรไม่ว่าระดับใดก็ตาม  เนื่องจากข้อมูลและสารสนเทศจะชี้ให้เห็นถึงสภาพจุดเด่นและจุดด้อยขององค์กรซึ่งจะช่วยให้เห็นแนวทางของการพัฒนาองค์กรได้เป็นอย่างดี  หากข้อมูลและสารสนเทศที่มีไม่ถูกต้อง  ไม่สมบูรณ์ไม่เป็นปัจจุบัน  และไม่สะดวกต่อการใช้แล้ว  การวางแผนพัฒนาองค์กรก็จะไม่ถูกทาง  ดังนั้นจึงต้องพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศให้ถูกต้อง  ครอบคลุม  และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอในการจัดระบบบริหารและสารสนเทศนั้น  สิ่งที่ผู้ดำเนินการควรทราบมีอยู่ 3  ประการ  คือ  ข้อมูล ( Data)  สารสนเทศ(Information)  และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดการศึกษา(School education management  system : school  EMS)

1.      ความหมาย

1.1 ข้อมูล ( Data)  หมายถึง  จำนวนหรือคุณลักษณะที่บ่งชี้ข้อเท็จจริงทั้งที่เป็นตัวเลขสัญลักษณ์และตัวหนังสือ  แทนปริมาณที่อธิบายสิ่งหนึ่งสิ่งใด เช่น  จำนวนเด็กในวัยเรียน  จำนวนนักเรียนยากจน  จำนวนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เป็นต้น  ซึ่งยังไม่ได้ทำการวิเคราะห์หรือประมวลผล

1.2 สารสนเทศ( Information)  หมายถึง  ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์หรือประมวลผลแล้ว  อยู่ในเรื่องต่าง ๆ  ได้ตามวัตถุประสงค์  เช่น  อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินน่าพอใจ

1.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดการศึกษา( School education management system : school  EMS) หมายถึง  ระบบซึ่งรวบรวมสารสนเทศต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการสถานศึกษา  โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวม  จัดเก็บ  และใช้สารสนเทศตามความต้องการของหน่วยงาน  ทั้งนี้ต้องการมีการจัดเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บเป็นแฟ้มเอกสาร  หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บก็ตาม

2.      สารสนเทศจำเป็นสำหรับการพัฒนาสถานศึกษา  สารสนเทศที่จำเป็นสำหรับสถานศึกษานั้น  ควรพิจารณาจัดเก็บให้สอดคล้องกับลักษณะของมาตรฐานการศึกษากำหนด  โดยทั่วไปแล้วนิยมพิจารณาตามการวิเคราะห์เชิงระบบ  ซึ่งมีอยู่  3  องค์ประกอบ  คือ  ด้านปัจจัย  กระบวนการ และผลผลิต

3.      กระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ   การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษามีกระบวนการในการดำเนินงานดังนี้

3.1 กำหนดความต้องการร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ว่ามีข้อมูลใดบ้างที่จำเป็นต้องใช้ในสถานศึกษา

3.2 วางแผนการเก็บข้อมูล  ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูร่วมกันวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยระบุข้อมูลลักษณะของข้อมูล  วิธีการและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล และแหล่งข้อมูล  เป็นต้น

3.3 จัดหาและหรือสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

3.4 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยคำนึงถึงความถูกต้องเป็นปัจจุบันของข้อมูล

3.5 วิเคราะห์ข้อมูลและเก็บรักษาข้อมูลที่จัดเก็บมา  โดยจัดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ ใช้ได้สะดวก  และนำไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์

3.6 ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

4.      การนำข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์  เมื่อสถานศึกษาได้พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง  ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารจัดการศึกษา  การจัดการเรียนรู้  การพัฒนาตนเองดังนี้

4.1 สถานศึกษา

4.1.1       พัฒนาผู้เรียน  สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนการเรียนรู้  ตลอดจนการสำรวจความสนใจ  ตรวจสอบความรู้พื้นฐานของตนเอง  จัดแผนการเรียนรู้และร่วมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

4.1.2       พัฒนาผู้สอน  สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนการเรียนรู้  ตลอดจนการสำรวจความสนใจ  ตรวจสอบความรู้พื้นฐานของตนเอง  จัดแผนการเรียนรู้และร่วมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

4.1.3       พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศสำหรับการกำหนดเป้าหมายนโยบาย  วางแผนปฏิบัติงาน  จัดสิ่งอำนวยความสะดวก  นิเทศ  และติดตาม  ประเมินผล และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา

4.2 ผู้ปกครองและชุมชน  ผู้ปกครองและชุมชน สามารใช้ข้อมูลและสารสนเทศสำหรับการร่วมจัดทำหลักสูตร  ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนรู้  นิเทศ  กำกับ    ติดตาม  และประเมินผล   ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

4.3 หน่วยงานจัดการศึกษาในพื้นที่  หน่วยงานจัดการศึกษาในพื้นที่สามารถนำข้อมูลและสารสนเทศไปใช้เพื่อตรวจสอบ  ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา  การประเมินภายใน  การส่งเสริมจุดเด่นและปรับปรุงแก้ไขขุดด้อยของสถานศึกษา

4.4 องค์กรภายนอก  องค์กรภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา (สมศ.)  สามารถนำข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการศึกษาคุณภาพของโรงเรียนพร้อมทั้งยืนยันผลการดำเนินงานของโรงเรียน  เพื่อนำข้อมูลเสนอแนะต่อโรงเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด  เพื่อนิเทศ  ติดตาม  และช่วยเหลือการดำเนินงาน  เพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#ระบบสารสนเทศ

หมายเลขบันทึก: 168604, เขียน: 02 Mar 2008 @ 11:19 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ผืนฟ้า
IP: xxx.147.53.84
เขียนเมื่อ 

ท่านรอง  วิทยาลัยต่อเรือ  ข้าน้อยขอกราบเป็นศิษย์น้องได้ใหมขอรับ

                     วาสนา  คชไกร