วันนี้กลุ่มงานการประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเกณฑ์การประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐานมาฝากชาว Blog gotoknow  โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินจะมีทั้ง การประเมินแบบอิงเกณฑ์ และ แบบอิงสถานศึกษา โดยวันนนี้เราจะขอเสนอ เกณฑ์การประเมินแบบอิงเกณฑ์
- การประเมินแบบอิงเกณฑ์ มีการประเมิน ๒ ระดับ คือ การประเมินในระดับตัวบ่งชี้ และ
การประเมินในระดับมาตรฐาน
    - การประเมินในระดับตัวบ่งชี้ ให้พิจารณาจากค่าร้อยละ/ร้อยละเฉลี่ยของเกณฑ์การพิจารณาในแต่ละตัวบ่งชี้เทียบกับเกณฑ์การประเมินระดับตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมินระดับตัวบ่งชี้ (ยกเว้นมฐ.๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๘ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ค่าร้อยละ/ร้อยละเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณาต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ปรับปรุง
ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณาตั้งแต่ ร้อยละ ๕๐- ๗๔ พอใช้ 
 ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณาตั้งแต่ ร้อยละ ๗๕-๘๙ ดี 
 ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณาตั้งแต่ ร้อยละ ๙๐ ดีมาก 

 

เกณฑ์การประเมินระดับตัวบ่งชี้ (เฉพาะ มฐ.๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๘ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ค่าร้อยละ/ร้อยละเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ที่มีผลการทดสอบระดับดี ปรับปรุง
ผู้เรียนตั้งแต่ร้อยละ ๕๐-๖๔ ที่มีผลการทดสอบระดับดี พอใช้ 
 ผู้เรียนตั้งแต่ร้อยละ ๖๕-๘๙ ที่มีผลการทดสอบระดับดี ดี 
 ผู้เรียนตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปที่มีผลการทดสอบระดับดี ดีมาก 

     - การประเมินในระดับมาตรฐาน ให้ประเมินจากค่าร้อยละเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐานเทียบกับเกณฑ์การประเมินระดับมาตรฐาน

 เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับมาตรฐาน (ยกเว้น มฐ.๕ ของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ค่าร้อยละเฉลี่ยที่ปรับเป็น ๔ สเกล ระดับคุณภาพ
ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ ๑.๗๔ ปรับปรุง
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๑.๗๕-๒.๗๔ พอใช้ 
 ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๒.๗๕-๓.๔๙ ดี 
 ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๓.๕๐-๔.๐๐ ดีมาก 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับมาตรฐาน (เฉพาะ  มฐ.๕ ของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ค่าร้อยละเฉลี่ยที่ปรับเป็น ๔ สเกล ระดับคุณภาพ
ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ ๑.๗๔ ปรับปรุง
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๑.๗๕-๒.๕๙ พอใช้ 
 ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๒.๖๐-๓.๔๙ ดี 
 ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๓.๕๐-๔.๐๐ ดีมาก