บันทึกฉบับที่ 8

การจัดการความรู้ในสถานศึกษา

 

การจัดการความรู้ในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะคนในสถานศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้กิจกรรม  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้  องค์ความรู้-  มีระบบการจัดหาและรวบรวมความรู้-  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและค้นคว้าองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว-  มีการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย-  มีการสร้างองค์ความรู้หรือเนื้อหาการเรียนรู้ที่สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพและความต้องการการ    เรียนรู้ของผู้เรียน-  พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย -  พัฒนาบุคคล   องค์กร  ผู้ดำเนินงานในการจัดการความรู้-  พัฒนากลไก กระบวนการถ่ายทอดความรู้ -  การสร้างบรรยากาศเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้-  มีการบูรณาการใช้ความรู้เป็นฐานในการแก้ปัญหาและการพัฒนาที่เหมาะสมกับการออกแบบการจัดการ    เรียนรู้หลักการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะคนในสถานศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้1. การศึกษาและการเรียนรู้เป็นกลไกสำคัญต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนา2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรและทุกคนในสถานศึกษา3.บุคลากรเป็นฐานของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรในสถานศึกษาเป็นหลัก ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาการจัดการความรู้กิจกรรม  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัดความสำเร็จของการเสริมสร้างสมรรถนะคนในสถานศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้-  บุคลากรมีกระบวนการกลุ่ม มีประเด็นปัญหาร่วมและมีกระบวนการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม-  มีการจัดการให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม    ของบุคลากรและทุกคนในสถานศึกษา-  บุคลากรและทุกคนในสถานศึกษา มีโอกาสเข้าถึงความรู้ มีการเรียนรู้ เกิดความคิดใหม่ ความรู้ใหม่    ทางเลือกใหม่ พลังใหม่ๆ ขึ้นในสถานศึกษา-  มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้  ด้วยองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง     บุคลากร มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เกิดการพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้แนวทางการดำเนินงานการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้        -     เสนอแบบการออกแบบการจัดการเรียนรู้  ความคิดเรื่องบุคคลแห่งการเรียนรู้•         เปิดการประชุมเพื่อแสวงหาความร่วมมือ•         สร้างเครือข่ายการดำเนินงาน•         กำหนดประเด็นปัญหาร่วม จัดทำแผน•         กำหนดยุทธศาสตร์การสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้กำหนดขอบข่ายกิจกรรม•         กำหนดบุคคล  ที่เป็นหลัก และเป็นผู้ประสานการดำเนินงาน•         พัฒนาบุคคลและองค์กรผู้ทำหน้าที่ดำเนินงาน•         ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วม มีความหลากหลายและมีความต่อเนื่อง•         ติดตามประเมินผลการดำเนินงานและวิจัยพัฒนา 

อ้างอิง

http://academic.obec.go.th/quality(Aom)/article/socail.ppt

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#บริหารการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 167962, เขียน: 28 Feb 2008 @ 15:16 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 22:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

wassanacoas
IP: xxx.172.201.152
เขียนเมื่อ 

พี่ผู้อำนวยการคนนี้การจัดการบริหารยอดเยี่ยม  ยิ่งยอด

                                ด้วยความเคารพ