ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ตามกระแสพระราชดำรัส  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙) ได้อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลางและความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนการใช้ความรู้ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจและการกระทำ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับนำหลักปรัชญาฯ ไปเป็นพื้นฐานและแนวทางในการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข สังคมมีความเข้มแข็ง และประเทศชาติมั่นคง

อย่างไรก็ดี เนื่องจากในปัจจุบัน ยังมีความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนและมีการตีความที่หลากหลายเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงเสนอให้ริเริ่มการสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสานต่อ ความคิดและเชื่อมต่อการขยายผล แนวทางการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ที่มีอยู่อย่างหลากหลายในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อจุดประกายให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การนำหลักปรัชญาฯไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจัง  สำนักงานฯ ได้เสนอ (ร่าง) การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๔๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๖ และคณะกรรมการฯ มีมติให้ความเห็นชอบต่อ (ร่าง) ดังกล่าว ว่าเป็นเรื่องที่ดี ควรสนับสนุน โดยมีข้อเสนอแนะให้เน้นการมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม วิธีการที่หลากหลายในการสร้างความรู้ความเข้าใจ การวัดผลสำเร็จเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับเชิงปริมาณ และให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้คณะกรรมการฯ เพื่อเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนฯต่อไป

เอกสารอ้างอิง:www.sufficiencyeconomy.org

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เศรษฐกิจพอเพียง

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 16768, เขียน: 25 Feb 2006 @ 14:30, แก้ไข, 27 May 2012 @ 15:20, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (9)

pok
IP: xxx.28.50.14
เขียนเมื่อ 06 Jul 2006 @ 15:00
ไม่มีเนื้อหาท่เพิ่มเติมมากกว่านี้เลย   มีแต่แบบเดิมๆ
แชลลี่
IP: xxx.188.21.197
เขียนเมื่อ 23 Jan 2007 @ 18:24
อยากได้แนวคิด จุดประสงค์ น่ะค่ะ
เด็กร่องขุ่น
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 07 Aug 2008 @ 18:47

อยากให้มีเนื้อหามากกว่านี้ค่ะ

เกตุ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 25 Aug 2008 @ 13:09

จัดทำเนื้อหามากกว่านี้นะคะ

คนขี้อาย
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 25 Aug 2008 @ 14:48

ขอเงินหน่อยคับจากศรีสะเกษคับ

tin
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 07 Sep 2008 @ 14:56

เนื้อหายังไม่ดีครับ

ไกฟกฟไกฟไ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 17 Sep 2008 @ 19:06

ไฟกฟไกฟไกฟไก

lด็Alnw
IP: xxx.173.240.212
เขียนเมื่อ 04 Feb 2009 @ 13:29

,

ขoใxทุกwolพีEj

นนท์ ทิวแพ
IP: xxx.129.29.212
เขียนเมื่อ 15 Jun 2010 @ 12:28

รู้จักผมไม่