ติดตามข่าวสาร การสมัครเรียน สมัครงานได้ที่ web ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   http://www.rmutsv.ac.th/ ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครทั้งการเรียนและการงาน