จากการประชุมของคณะทำงาน KM ของเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 สรุปแนวทางการดำเนินงานของการประชุม KM ร่นที่ 2 จากโรงเรียนที่มีความสามารถเด่นในแต่ละ CoPs ส่งผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 6 คนรวม CoPs ละ 12 คน โดยที่ประชุมมีมติกำหนดจัดประชุมปฏิบัติการ KM รุ่นที่ 2  วันที่ 20 มี.ค. 49  ณ  ห้องประชุมโรงเรียน                เบญจมราชานุสรณ์  จ.นนทบุรี   และวันที่ 21 - 23 มี.ค.49  ณ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี