สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

8.การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมรรถนะที่ 8.2   สามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการ

สถานศึกษาของท่านควรมีดัชนีชี้วัดอะไรบ้าง

ดัชนีชี้วัดตามสมรรถนะที่ 8.2

ในปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านคลองปลาโดได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการหาค่า แปรผล จากแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำไปสู่การสรุปแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม แล้วนำข้อมูลไปวิเคราะห์ดำเนินการต่อไป

2. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการทำวิจัยในชั้นเรียน

และในอนาคต  โรงเรียนต้องการจะพัฒนาดังนี้

1. ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อนำไปสู่การทำวิจัยในชั้นเรียนทุกระดับชั้น โดยครูทุกคน