สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ 8.2

  ติดต่อ

  สามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการ  

สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

8.การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมรรถนะที่ 8.2   สามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการ

สถานศึกษาของท่านควรมีดัชนีชี้วัดอะไรบ้าง

ดัชนีชี้วัดตามสมรรถนะที่ 8.2

ในปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านคลองปลาโดได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการหาค่า แปรผล จากแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำไปสู่การสรุปแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม แล้วนำข้อมูลไปวิเคราะห์ดำเนินการต่อไป

2. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการทำวิจัยในชั้นเรียน

และในอนาคต  โรงเรียนต้องการจะพัฒนาดังนี้

1. ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อนำไปสู่การทำวิจัยในชั้นเรียนทุกระดับชั้น โดยครูทุกคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารการศึกษาราชมงคลธัญบุรี

หมายเลขบันทึก: 163050, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-13 14:08:08+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่8.2#ดัชนีตัวชี้วัดตามสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (3)

ท่านมีความพยามตั้งใจจริง  เพื่ออนาคตท่านทำได้ จริงๆนะจะบอกให้
โรงเรียนของท่านจะเป็นโรงเรียนที่มีการจัดระบบการบริหารการจัดการที่ดีและครูจะเป็นครูที่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนที่ดี
 ครูและบุคลากรมีประสิทธิภาพในการใช้คอมพิวเตอร์จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ