GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ 8.2

สามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการ

สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

8.การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมรรถนะที่ 8.2   สามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการ

สถานศึกษาของท่านควรมีดัชนีชี้วัดอะไรบ้าง

ดัชนีชี้วัดตามสมรรถนะที่ 8.2

ในปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านคลองปลาโดได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการหาค่า แปรผล จากแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำไปสู่การสรุปแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม แล้วนำข้อมูลไปวิเคราะห์ดำเนินการต่อไป

2. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการทำวิจัยในชั้นเรียน

และในอนาคต  โรงเรียนต้องการจะพัฒนาดังนี้

1. ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อนำไปสู่การทำวิจัยในชั้นเรียนทุกระดับชั้น โดยครูทุกคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 163050
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 3
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

ท่านมีความพยามตั้งใจจริง  เพื่ออนาคตท่านทำได้ จริงๆนะจะบอกให้
โรงเรียนของท่านจะเป็นโรงเรียนที่มีการจัดระบบการบริหารการจัดการที่ดีและครูจะเป็นครูที่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนที่ดี
 ครูและบุคลากรมีประสิทธิภาพในการใช้คอมพิวเตอร์จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ