เรื่องการพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในงานบำรุงทาง

              งานบำรุงรักษา อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เช่น การทาสีหลักนำทาง หลักกิโลเมตร  ราวกันอันตราย  ศาลาทางหลวง  ที่ผ่านมาจะต้องใช้แรงงานคนเป็นหลัก  ในการล้างทำความสะอาดและทาสี  ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองกำลังคน เวลา  และค่าใช้จ่าย  จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คิดดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน  อุปกรณ์ที่นำมาดัดแปลงจัดทำเป็นเครื่องพ่นสีแบบเข็น

               1.  รถตัดหญ้าแบบเข็น  นำเฉพาะส่วนของตัวรถเข็นมาใช้งาน

               2.  เครื่องปั๊มลม  และตัวพัดลมของเครื่องพ่นยางแอสฟัลท์

               3.  จัดหากาพ่นสีพร้อมสายลมยาง

นำอุปกรณ์ทั้ง  3  ข้อข้างต้น มาประกอบให้เป็นเครื่องพ่นสีแบบเข็นโดยให้หน่วยงานปรับซ่อมเครื่องจักรของแขวงการทางชุมพรประกอบ

                ตัวอย่างผลงานที่ได้นำเครื่องพ่นสีแบบเข็นไปใช้งาน  ได้แก่  งานล้างทำความสะอาดและทาสีราวกันอันตราย  ซึ่งจากเดิมใช้คนเดินทางสีจะได้ผลงานประมาณ  120 เมตร/คน/วัน  แต่หลังจากใช้เครื่องพ่นสีแบบเข็นที่ดัดแปลงขึ้นมา  ทำให้สามารถได้ผลงานถึง  400  เมตร/คน/วัน   และผลงานมีคุณภาพ  สวยงาม  ประหยัดแรงงานคน