บริหารจัดการ (องค์ 7)

  ข้อมูลพื้นฐานที่ยังมีปัญหา คือ จำนวนบุคลากร และ FTES ของนิสิตเต็มเวลา (รวมทุกประเภท) ซึ่งข้อมูลยังไม่สามารถปรับปรุงได้อย่างทันสมัย ซึ่งที่ประชุมกรรมการพัฒนาดัชนีจะส่งต่อเรื่องนี้ให้เสนอในที่ประชุมคณบดี

    ดัชนีที่มีการปรับให้ประเมินได้ง่ายก็คือ การจัดทำใบ JA ซึ่งแก้ไขใหม่ให้ง่ายขึ้น ใช้การประเมินกระบวนการแทน คือ 1 มีการจัดทำใบ JA 2. มีการมอบหมายงานและจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรตามใบ JA 3. มีการประเมินประสิทธิผลของงานตามใบมอบหมายงาน 4. มีการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร 5. มีการนำผลการประเมินมาพิจารณาให้รางวัล

   ยังมีดัชนีบางรายการที่รอปรับให้สามารถประเมินได้อย่างง่าย เช่น ฐานข้อมูล ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ

วันนี้ต้องขอบคุณ อ. ศิริพรรณ (ขอบคุณที่มาครบทุกครั้ง) ผู้ช่วยวิชาการ (อ. สุมาลี) อ. นงลักษณ์ อ. กิติ และท่านอื่น ๆ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลียนเรียนรู้ KU QA and KMความเห็น (0)