Good Governance and Modern Pubic Management Manual

 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ออกหนังสือใหม่ " คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่"

 โดยยึดแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้งหมดมี ๒๕ บท สามารถ Download ได้โดย  คลิก ครับ ตัวอย่างบางบทที่น่าสนใจ

 บทที่   ๖ การบริหารความรู้ ( Link)

 บทที่ ๒๑ การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง ( Link)

 บทที่ ๒๔ การบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) ( Link)

 บทที่ ๒๕ การบริหารการเปลี่ยนแปลง ( Link)

 ลองศึกษาดูครับ

JJ