กระแสโลกาภิวัฒน์กับสังคมไทย

วันเพ็ญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ปีพ.ศ. 2540 วิกฤตเศรษฐกิจ

ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว.......จดแรกกับสมุดบันทึก........ขอเริ่มข้อที่  4  ค่ะ

4.  ขาดการถ่ายทอดความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาไปยังรุ่นลูกหลาน  หรือปลูกฝังค่านิยมการดำเนินชีวิตที่ผิด  เช่น ไม่ปลูกฝังให้สมาชิกรู้จักความพอเพียง  ไม่พอใจในส่งที่ตนมีอยู่  ไม่รู้จักบุญคุณคน  ไม่ให้ความนับถือผู้สูงอายุหรือพระสงฆ์  ไม่รู้จักหน้าที่ของการเป็นคนดี  นับถือคนรวยโดยไม่คำนึงถึงวิธีการหาเงินของเขาว่าผิดกฎหมายหรือไม่  รวมทั้งการไม่คำนึ่งถึงวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์ไทย  และการไม่ยึดมั่นเข้าใจในหลักคำสอนของศาสนา  จึงนำหลักคำสอนมาใช้ในทางที่ผิด  และค่านิยมที่มุ่งส่งเสริมความเห็นแก่ตัว  ตัวใครตัวมัน  สมาชิกไม่เห็นอกเห็นใจกันหรือร่วมมือร่วมใจกันเมื่อเกิดปัญหา

5.  การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและวิถีการดำรงชีวิตของสมาชิกในชนบท  และปัญหาโครงสร้างประชากรของชุมชน  เนื่องจากสมาชิกในชนบทไม่อยากเป็นชาวนา  จึงอพยพออกจากท้องถิ่น  เพื่อไปหางานทำในเมืองทำให้เหลือแต่คนชราและเด็กอยู่ในชุมชน  เป็นผลให้ชุมชนขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรสถาบันครอบครัวจึงล่มสลาย  พ่อแม่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตนเอง  ทำให้ละเลยที่จะอบรมและเอาใจใส่ลูก  เพื่อนและสังคมภายนอกจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสามารถชักจูงลูกมากกว่าครอบครัว

6.  นักธุรกิจและผู้ประกอบการด้านสื่อขาดคุณธรรมและจริยธรรม  ในการประกอบอาชีพมุ่งทำเงินมากกว่าคุณภาพของสื่อ  ทำให้สื่อขาดมาตรฐานหรือเปิดเสรีมากเกินไป  ทำให้ผู้บริโภคในสังคมไทยขาดข้อมูลที่มีคุณภาพ  และมักถูกสื่อครอบงำ  เช่นสื่อให้ความรู้ที่ผิดพลาดในด้านข่าวสาร  และการสร้างค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อ  หรือเด็กมักถูกอิทธิพลของสื่อมอมเมาได้ง่าย

7.  กระบวนการทางการเมืองไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการพัฒนาระดังชุมชน  ดังจะเห็นได้ว่าในอดีตประชาชนไม่สนใจที่จะมีส่วนร่วมทางการเมือง  หรือในกระบวนการการเลือกตั้งเพื่อสรรหาคนดีมารับใช้ประเทศ  ทำให้ได้นักการเมืองที่ไม่มีคุณธรรม  มุ่งตักตวงผลประโยชน์ให้ตนเองและยึดระบบอุปถัมภ์ช่วยเหลือพวกพ้อง  สร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม

8.  การขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีหรือนำมาประยุกต์ใช้  โดยไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยละทิ้งภูมิปัญญาดั้งเดิมของสังคมไทย  ที่สะสมกันมายาวนาน

9.  สมาชิกในชุมชนไม่รู้จักคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ  หรือมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน  ทำให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของปริมาณ  และคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่เคยมีอย่างสมบูรณ์ในอดีต

จัดแรกกับสมุดบันทึก  ทำตามสัญญาบันทึกจากข้อ  4 - ข้อ 9  ให้เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะ 

บทต่อไป .....  จดแรกกับสมุดบันทึก....  จะขึ้นบท " ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

บทนี้......  สวัสดีค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จดแรกกับสมุดบันทึก เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

159346

เขียน

15 Jan 2008 @ 13:05
()

แก้ไข

22 Jun 2012 @ 06:25
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก