การประเมินคุณภาพภายในของ มกค.

ปรับปรุงแผนงาน
มกค. มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับได้แก่การประเมินระดับมหาวิทยาลัย   การประเมินระดับคณะวิชา  และการประเมินระหน่วยงาน  นำผลการประเมินทั้ง 3 ระดับมาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอในการปรับปรุงแผนงานของปีการศึกษาต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยความเห็น (0)