ผลการตรวจคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมินวิทยะฐานะชำนาญการ จำนวน 1,609 คน ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม  2549  ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จำนวน 1,595 คน (ผอ.สถานศึกษา 7 คน , รอง ผอ.สถานศึกษา 54 คน , ครู 1,521 คน , ศน. 13 คน  เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1  แต่งตั้งเป็นผู้ประเมิน จึงจะสามารถประเมินวิทยะฐานะได้