ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมของข้าพเจ้า

1.ได้ประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทำให้รู้ว่าการประสานงานกับฝ่ายต่างๆนั้นมีขั้นตอนอย่างไร

2.ได้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการกับฝ่ายต่างๆในบริษัท

3.มีความรับผิดชอบมากขึ้น จากการที่ต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

4.มีทักษะในการจัดการฝึกอบรมครั้งต่อไป