บันทึกรัก ERP

ERP กับ องค์กรที่รักของฉัน

ปิยะ จรัสมาธุสร 451091173

สรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับบทเรียนเรื่อง  ERP

            ก่อนที่เราจำทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่ง เราต้องมีการวางแผนและมีการจัดการในหลายๆด้าน เพื่อที่จะให้ธุรกิจที่ต้องการทำนั้นดำเนินไปได้ด้วยดี เราอาจจะต้องมีการแบ่งหน้าที่ในการทำงานต่างๆเพื่อจัดระบบภายในองค์กรของเราหรือแม้แต่ การทำธุรกิจขนาดเล็กก็ต้องมีการจัดการทำงานต่างๆ ซึ่งอาจจะไม่ได้แบ่งออกมาเป็นแผนกชัดเจน แต่ก็จะเป็นการทำในรูปแบบที่แฝงอยู่ภายใน และถ้าเราต้องการที่จะทำธุรกิจเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้จะต้องมีกระบวนการที่ดี
โดยในการทำธุรกิจอาจจะแบ่งแผนกต่างๆออกเป็นแผนกหลักๆได้ดังนี้
  1. ฝ่ายการขายและการตลาด 2. ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบและผลิต 3. ฝ่ายบัญชีและการเงิน 4. ฝ่ายบุคคล
            ซึ่งกระบวนการในการจัดการทางธุรกิจของฝ่ายต่างๆ เรียกว่า Business Process หมายถึงการทำกิจกรรมทางธุรกิจใดๆที่เกิดจากการรวมกันที่มากว่า 1 อย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ โดยได้มีผู้ทำการออกแบบโปรแกรมช่วยในการจัดการ และรวมรวบการบวนการทางธุรกิจเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดประโยชน์นั้น เราเรียกว่า โปรแกรม ERP (Enterprise Resource Planning)
ประโยชน์ของ ERP
            ERP จะช่วยในการจัดการระบบต่างๆภายในองค์กรตั้งแต่การรับใบสั่งซื้อจากลูกค้า การจัดซื้อ การผลิต การจัดส่ง การเรียกเก็บเงิน ไปจนถึงการประเมินตัวบุคคล โดยโปรแกรม ERP นี้จะมีส่วนที่เป็นฟังก์ชั่นสำหรับจะการในแต่ละโมดูล แต่ละโมดูลจะเป็นอิสระต่อกันแต่สามารถทำงานร่วมกันได้ เช่น ถ้ามีการสั่งของมาจากลูกค้า ก็จะเป็นการเรียกใช้โมดูลที่เกี่ยวของกับแผนกการขาย และจะไปทำการเช็คจำนวนวัตถุดิบในโมดูลการจัดหาวัสดุและการผลิต ถ้ามีวัตถุดิบไม่เพียงพอ ก็จะไม่ให้ใบสั่งซื้อนี้ผ่านหรืออาจจะให้มีการสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่ม แต่ถ้ามีวัตถุดิบเพียงพอ ก็จะตอบรับและให้ผลิตได้หลังจากนั้นก็จะนำไปส่ง และจะมีการออกใบเสร็จก็จะเกี่ยวกับโมดูลด้านการเงิน เป็นต้น ซึ่งข้อดีของมันก็คือจะทำให้เราสามารถมองภาพรวมขององค์กรของเราได้ จากมุมมองของลูกค้า ทำให้เราสามารถปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้นเพื่อให้องค์กรเป็นไปในแนวทางที่เรากำหนดได้ และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านต่างๆได้อีกมากมาย
            แต่โปรแกรม ERP นี้ก็ไม่ได้สามารถทำงานได้ด้วยตัวมันเอง มันเป็นเพียงตัวช่วยในการเชื่อมต่อสารสนเทศต่างๆภายในองค์กรและนำมารวมกันเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จากหลายๆแผนก และทำให้ทราบถึงข้อมูลภายในแผนกอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ได้เท่านั้น และตัวมันเองก็ยังมีข้อเสีย สำหรับองค์กรเล็กๆเพราะโปรแกรม ERP นั้นมีราคาที่สูงมาก ถึงขั้นหลักล้านเลยทีเดียว การที่จะนำมาใช้นั้นอาจจะเป็นการสิ้นเปลืองเกินความจำเป็น และในการใช้โปรแกรม ERP นั้นจะต้องมีการจัดวางระบบให้ทั้งหมดเพื่อให้เป็นระบบที่เป็นมาตรฐานที่สามารถรองรับ ความต้องการของตัวโปรแกรมได้ อาจจะต้องใช้เวลามาก ถ้าหากองค์กรนั้นๆ ไม่ได้มีการวางรากฐานของระบบมาตั้งแต่แรก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ERP ซ้ำไปซ้ำมาความเห็น (0)