เคยทำแบบนี้กับเพื่อนหรือเปล่าค่ะ

มาจากเมลล์ส่งต่อค่ะ
ก - เ ก็ บ เ ร า ไ ว้ ใ น ใ จ

ข - เ ข้ า ใ จ เ ร า

ค - ค อ ย เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ เ ร า

ง - ง้ อ เ ร า เ มื่ อ รู้ ตั ว ว่ า เ ข า ผิ ด

จ - จั บ มื อ เ ร า เ มื่ อ ต้ อ ง ก า ร กำ ลั ง ใ จ

ฉ - เ ฉ ย กั บ ค ว า ม ใ จ ร้ อ น ข อ ง เ ร า

ช - ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ร า

ซ - ซื่ อ สั ต ย์ กั บ เ ร า ญ า ติ ดี กั บ เ ร า เ ส ม อ

ด - เ ดิ น เ คี ย ง ข้ า ง เ ร า

ต - ติ ด ต า ม ข่ า ว ค ร า ว ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ข อ ง เ ร า

ถ - ไ ถ่ ถ า ม ทุ ก ข์ สุ ข

ท - ทำ ใ ห้ ชี วิ ต ข อ ง เ ร า เ ป ลี่ ย น ไ ป

ธ - ธั ม ม ะ ธั ม โ ม กั บ เ ร า

น - นั บ ถื อ เ ร า แ ล ะ น่ า รั ก ใ น ส า ย ต า ข อ ง เ ร า

บ - บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง แ ก่ เ ร า

ป - ป ล อ บ ใ จ เ มื่ อ เ ร า ท้ อ

ผ - ผ า ย มื อ ต้ อ น รั บ เ ร า เ ส ม อ

ฝ - ฝ า ก ค ว า ม จ ริ ง ใ จ ไ ว้ กั บ เ ร า

พ - เ พิ่ ม พ ลั ง ใ ห้ แ ก่ เ ร า

ฟ - ฟั ง เ ร า เ ส ม อ

ภ - ภู มิ ใ จ ใ น ตั ว เ ร า

ม - ม อ บ สิ่ ง ดี ดี แ ก่ เ ร า

ย - ย ก โ ท ษ ใ ห้ กั บ ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ข อ ง เ ร า

ร - รั ก ที่ เ ร า เ ป็ น เ ร า

ล - ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง เ ร า

ว - ไ ว้ ใ จ เ ร า

ศ - ศึ ก ษ า นิ สั ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง เ ร า

ส - สั ง เ ก ต ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ตั ว เ ร า

ห - เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง เ ร า

อ - อ ธิ บ า ย ใ น สิ่ ง ที่ เ ร า ไ ม่ เ ข้ า ใ จ

ฮ - เ ฮ ฮ า กั บ เ ร า ไ ด้ ทุ ก เ ว ล า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดบันทึก kadsanee พยาบาล CVT

คำสำคัญ (Tags)#ทั่วไป

หมายเลขบันทึก: 15645, เขียน: 16 Feb 2006 @ 03:01 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

Mr_jod
IP: xxx.139.204.245
เขียนเมื่อ 

มีเหมือนกันครับ......

Mr.BOO
IP: xxx.157.233.14
เขียนเมื่อ 

นั่นคือสิ่งดี ๆ ที่ก่อให้เกิดความประทับใจและความทรงจำดี ๆ ที่ยากจะลืมเลือนในความเป็นเพื่อนที่เคยมีและเคยได้รับเสมอมา และหวังให้เป็นอย่างนั้นตลอดไป 

Mr.BOO
IP: xxx.157.233.14
เขียนเมื่อ 

เฮ้อ   อ่านแล้วทำให้คิดถึงเพื่อนและรู้สึกเหงา ๆ ขึ้นมาอีกซะงั้น  

ถ้างั้นขออนุญาตฝากบทความนี้เป็นคำถามกับเจ้าของบล๊อกและคนที่เข้ามาอ่านด้วยแล้วกันนะ  ว่าเคยเป็นแบบนี้บ้างไหมยามที่ต้องห่างไกลบ้านหรือห่างไกลเพื่อน ๆ ....

เคยเหงาบ้างไหม   เคยเศร้าบ้างไหม 
เคยรู้สึกมั๊ยว่าเดียวดายในบางคราว
เคยรู้บ้างไหมว่ามีใครปวดร้าว
ว่ามีใครต้องเศร้า...เหมือนเขาไม่มีใคร

แต่ละวันเวลา  เจอะหน้าคนมากมาย
แต่เวลาที่เหงา  เหมือนไม่มีใครสักคน
รู้สึกเดียวดาย  รู้สึกสับสน
จะมีไหมใครสักคนที่เข้าใจ

รู้สึกเดียวดาย  รู้สึกสับสน
จะมีไหม...ขอแค่สักคน...ที่เข้าใจ