อย่างที่ทราบกันว่า การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพงาน เป็นกิจกรรมของผู้ปฏิบัติงานที่จะมีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แต่หลายคนอาจจะเข้าใจว่า จะต้องแลกเปลี่ยนเฉพาะแต่ความรู้เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่แจ้งชัดหรือว่าเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลเท่านั้น และบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความรู้เลยก็ได้ เมื่อมีการแลกเปลี่ยนกันจึงไม่อยากจะเสนอความคิดเห็นหรือพูดอะไร จริงๆ แล้ว การแลกเปลี่ยนไม่จำเป็นจะต้องความรู้หรือความสามารถที่ตัวเองมีเท่านั้น ความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นจากการทำงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งที่เกิดกับตนเอง หรือความผิดที่เราได้รับรู้จากการกระทำของผู้อื่น หรือประสบการณ์ต่างๆ ก็ล้วนจะเป็นความรู้ที่สามารถจะนำมาถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถนำมาปรับความคิดเพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จของงานได้ทั้งสิ้น....