20 ม.ค.49

 ได้รับมอบหมายให้สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบริษัท เพื่อใช้ประเมินผลในการประชุมปิดบริษัท

                                                                           กิตตินุช แก้วกระจาย

                                                                                การเงิน