วันนี้ตั้งใจว่าจะเขียนอะไรที่เกี่ยวกับเทศบาลตำบลปริกลงในบล็อก คนท้องถิ่น แต่พยายามอยู่หลายหนมาก ไม่สามารถที่จะเข้าไปสร้างบันทึกใหม่ได้ ก็เลยหาวิธีอยู่หลายวิธี ไม่เห็นทีท่าว่าจะwork เลยลองสร้างบล็อกใหม่ขึ้นมา เป็นบล็อก เครือข่ายท้องถิ่น แทน เพื่อที่จะแนะนำตัวตนของเทศบาลตำบลปริกให้กัลยาณมิตรได้รับทราบ ได้รู้จักกัน และได้โปรดช่วยชี้แนะให้กะเราด้วย จักเป็นพระคุณยิ่งแล 

          เทศบาลตำบลปริก  เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตาม พรบ.การเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลปี พ.ศ. 2542 เท่ากับเป็นเทศบาลน้องใหม่  จะต้องเรียนรู้อีกมากที เดียว    

เราได้กำหนดวิสัยทัศน์     ไว้ ดังนี้ 

                                          เศรษฐกิจพอเพียง  ร้อยเรียงวิถีชุมชน 

                                  คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  ประชาสังคมสันติสุข

และมีพันธกิจ ที่สำคัญ

                                เทศบาลตำบลปริก เป็นองค์กรบริการสาธารณะ

                                          ประชาชนมีส่วนร่วมในกาพัฒนา

                                                 แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  

                                              พร้อมฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานล่าง

                                                 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

                                                   ควบคู่โครงสร้างพื้นฐาน

                                      สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี รักศักดิ์ศรีท้องถิ่น