แรงกระเพื่อม(1)จากงานสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเงินและระบบสวัสดิการชุมชน 5 พื้นที่


                    หลังจากการจัดงานสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเงินและระบบสวัสดิการชุมชน 5 พื้นที่ เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2550 ซึ่งมีเครือข่ายที่เข้าร่วม ประกอบด้วย เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต จังหวัดนครศรีธรรมราช (เครือข่ายวัดป่ายาง)  เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ(กทบ.)ตำบลกะหรอ จังหวัดนครศรีธรรมราช  เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนอำเภอกาญจนดิษฐ์  สุราษฏร์ธานี  เครือข่ายสินธุ์แพรทอง พัทลุง  สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงานของเครือข่าย  นำเสนอทั้งผลสำเร็จและปัญหาจากการบริหารงาน  รวมทั้งความคิดเห็นในการหาแนวทางความร่วมมือระหว่างเครือข่าย  นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อเสริมหนุนกันในระดับเครือข่าย  

 

เมื่อติดตามผลจากการแลกเปลี่ยนในเวทีสัมมนา  พบว่ามี 2 เครือข่าย  กำลังใช้ผลจากความรู้ในการสัมมนาขับเคลื่อนต่อในเครือข่าย  ดังนี้

 
  • เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนกาญจนดิษฐ์

ทำวงคุยในคณะกรรมการเครือข่ายฯ ที่เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 5 ท่าน มีเสียงปรารภว่า หากเทียบชั้นกับเครือข่ายอื่นที่เข้าร่วมสัมมนา  เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนกาญจนดิษฐ์  มีสถานภาพไม่ผิดกับนักเรียนอนุบาล 2 ในขณะที่บางเครือข่ายกำลังศึกษาในระดับมัธยม  บางเครือข่ายกำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย  ทีมงาน 5 ท่านจึงได้จัดทำ แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้แทนกลุ่มสมาชิกเครือข่าย ครั้งที่ 1  วันที่ 1 ธันวาคม 2550  เพื่อสำรวจและกระตุ้น(ทางอ้อม)ความคิดของสมาชิกต่อการพัฒนาเครือข่าย  คำถามในแบบสำรวจมี 3 ข้อ ดังนี้

 1.        ในปี 2551 ท่านอยากเห็นเครือข่ายฯ เป็นอย่างไร?

      o      ดีเหมือนเดิม         o      ดีกว่าเดิม 

(ท่านที่อยากเห็นว่า ดีกว่าเดิม โปรดตอบข้อ 2)

2.        ท่านคิดว่าจะให้ดีในเรื่องอะไร? และโดยวิธีใด?

(1)     .........................................................................................................................(2)     .........................................................................................................................(3)     ........................................................................................................................

3.        ในปี 2555  หรืออีกห้าปีข้างหน้า  ท่านอยากจะเห็นเครือข่ายฯ มีอะไรดีเพิ่มขึ้นมาได้อีกและทำอย่างไรจึงจะถึงจุดนั้น

(1)    .........................................................................................................................(2)     .........................................................................................................................(3)     ........................................................................................................................

                     ซึ่งขณะนี้แต่ละกลุ่มกำลังระดมความเห็นจากสมาชิกเพื่อสรุปเป็นความเห็นของกลุ่ม  และนำมารวบรวมสรุปที่เครือข่ายในวาระต่อไป 

  • เครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต จังหวัดนครศรีธรรมราช

               ในการสัมมนาเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม  มีสมาชิกและกรรมการของเครือข่ายฯ เข้าร่วมค่อนข้างครบถ้วนมากกว่าทุกเครือข่าย  จึงสามารถร่วมกำหนด ทิศทางขับเคลื่อนเครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขอนำเสนอผลการทำแผนเป็นหนังชุด เรียกเป็นตอน ตั้งแต่เริ่มต้น  ซึ่งก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าถึงจำนวนตอนเพราะขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการระดมความคิดอย่างเข้มข้น 

ตอนที่ 1                

                     การทำแผนมีตัวแทนจากทุกกลุ่มในเครือข่ายฯ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น  มีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้อาจารย์ภีม  ภคเมธาวี  ใช้เครื่องมือแบบจำลองปลาทู  ประกอบการอธิบายกรอบคิดการทำแผน  และอาจารย์ยินดี  เจ้าแก้ว  จากม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช  ที่เคยทำงานวิจัยก่อให้เกิดแผนพัฒนาเครือข่ายฯ เมื่อปี พ.ศ. 2546  เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำแผนในครั้งนี้  ขั้นตอนการกำหนดทิศทางพัฒนาเครือข่ายฯ เริ่มจากการวิเคราะห์การดำเนินงานตามแผนด้วยแบบจำลองปลาทู   มีเป้าหมายให้เกิดความเข้มแข็งของกลุ่มและกรรมการ เป้าหมายแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ กลุ่ม และชุมชน

                  1) กลุ่ม ประกอบด้วย กรรมการ และสมาชิก มีเป้าหมาย 8 ประการ ดังนี้o      กลุ่มและกรรมการเข้มแข็ง  o      พึ่งตนเองได้o      อยู่ดีมีสุขo      พัฒนาจิตใจo      สมาชิกปลอดอบายมุขo      มีทุนหมุนเวียนของตนเองo      สุขภาพอนามัยที่ดีของสมาชิกo      รู้เท่าทันสถานการณ์

                2) ชุมชน มีเป้าหมาย 5 ประการ ดังนี้  o      สังคมคุณธรรม  o      สร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนo      ชุมชนเข้มแข็ง  o      สวัสดิการในชุมชนo      สร้างความสามัคคีในชุมชน 

                  วิสัยทัศน์ของแผนฯ ที่เคยทำไว้เมือ่ปี 2546 คือ  พัฒนาเครือข่ายให้อยู่เย็นเป็นสุข  เป็นคนดีมีคุณธรรม  ใฝ่เรียนรู้  ทำให้ปลอดทุกข์จากหนี้  ก่อเกิดสุขภาวะในชุมชน 

                  ทำงานผ่านภารกิจ 3 อย่าง ประกอบด้วย

                 1)  การส่งเสริมการเรียนรู้และร่วมมือในสังคมเพื่อพัฒนากลุ่มสัจจะอยู่เย็นเป็นสุข  ใช้ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์แรก  พัฒนาคนให้เกิดการเรียนรู้สัจจะคุณธรรม ด้วยกิจกรรม พัฒนาแกนนำ  ประชุมประจำเดือน  อบรมบัญชี/งบกำไรขาดทุน  และการจัดการ  ค่ายพัฒนาคุณธรรม  ยุทธศาสตร์ที่สอง  ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนวันพระ  ด้วยกิจกรรม ส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิก  ผ้าป่าสัจจะ  สร้างเสริมสุขภาวะ

                 2) พัฒนากลุ่มสัจจะให้สามารถพึ่งตนเองโดยใช้ทุนทางสังคมในชุมชน  และขยายความช่วยเหลือแบ่งปันระหว่างเครือข่ายสัจจะและกลุ่มอื่น  ด้วยยุทธศาสตร์  ลดรายจ่ายเสริมรายได้ ผ่านกิจกรรม  ธุรกิจชุมชน  ผลิตทดแทน  ร่วมซื้อ  ร่วมขาย  ร่วมผลิต

                 3) ส่งเสริมเครือข่ายสัจจะเป็นสวัสดิการภาคประชาชนเพื่อต่อสู้กับความยากจนและหนี้สิน ใช้ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์แรก สำรวจทุนทางสังคม  ผ่านกิจกรรม สำรวจรายรับ  สำรวจรายจ่ายในครัวเรือน,กลุ่ม   สำรวจชุมชนด้านทรัพยากรและประชากร  ยุทธศาสตร์ที่สอง  ลดการบริโภควัตถุนิยม  ด้วยกิจกรรม  นิยมไทย  และกู้เพื่อการผลิตจากการวิเคราะห์การดำเนินงานตามแผนที่วางไว้  ในส่วนของโครงสร้างของเครือข่ายประกอบด้วย กลุ่ม  กรรมการ และสมาชิก เมื่อพิจารณาสถานภาพของแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้

                  1)      กลุ่ม  กลุ่มสัจจะฯ ที่ก่อตั้งด้วยแนวคิดของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิตวัดป่ายาง  มีจำนวน 19 กลุ่ม จาก 12 อำเภอ  กลุ่มเก่าที่ก่อตั้งตามแนวคิดกลุ่มสัจจะมานานได้เข้าร่วมในกิจกรรมของเครือข่ายมีการประสานงานและร่วมประชุมของเครือข่ายอย่างต่อเนื่องมีจำนวน 15 กลุ่ม  และกลุ่มใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งด้วยแนวคิดกลุ่มสัจจะยังไม่เข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่าย  จำนวน 4 กลุ่ม 

                 2)      กรรมการ

                3)      สมาชิก  จากกลุ่มสัจจะฯทั้งหมด 19 กลุ่ม  มีจำนวนสมาชิกประมาณ 4,000 คน      

                  จากการวิเคราะห์ปัญหาการเคลื่อนงานของเครือข่าย ไม่เกิดการขยายผล  มีการประชุมประจำเดือนซึ่งกำหนดให้ตัวแทนจากทุกกลุ่มเข้าร่วม  เพื่อรับฟังรายละเอียดผลการดำเนินงานของกิจกรรมเครือข่าย อันประกอบด้วย  ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด  น้ำดื่ม  กากน้ำตาล  ฌาปนกิจ  จากมติที่ประชุมเห็นควรให้มีการปรับโครงสร้างการรับผิดชอบการประชุมประจำเดือนให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนากิจกรรมของเครือข่ายมากกว่าปัจจุบัน 

เป้าหมายปี 2551

                    ต้องการให้การขับเคลื่อนเครือข่ายเป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการปรับโครงสร้างการทำงานของคณะกรรมการเครือข่าย มีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานจากสมาชิกของเครือข่าย  เพื่อขับเคลื่อนแผนใน  3 ฝ่าย  จำนวนฝ่ายละ 2 ท่าน  คัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถเหมาะสมกับงานแต่ละฝ่าย  แผนการพัฒนา 3 ฝ่าย ได้แก่  1)      พัฒนาองค์กร  2)  ธุรกิจ  3)   สวัสดิการความเห็น (1)

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของเครือข่ายที่ทำไว้เมื่อปี2546 เข้าใจว่ามาจากการสนับสนุนของโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายพระสงฆ์ที่ใช้กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เป็นเครื่องมือโดยใช้ศูนย์เรียนรู้วัดไผ่ล้อมของพระอาจารย์สุบิน ปณีโตเป็นแกน มีคุณธีระ วัชรปราณีเป็นผู้ประสานงาน โดยการสนับสนุนของสสส.
โครงการนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนต่อเนื่อง ไม่ทราบด้วยเหตุผลใด ซึ่งน่าเสียดายมาก

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี