มาตรการควบคุมการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการประมง

ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ
ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ
                        ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ  สำนักบริหารจัดการด้านการประมง  มีภาระกิจหน้าที่ในการควบคุม  ตรวจสอบการนำเข้า  ส่งออกสัตว์น้ำ  ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยที่ใช้ในการผลิตสัตว์น้ำ  และป้องกันการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการประมง  พ.ศ.  2490  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.  2535  พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  2525  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  2535  พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า  พ.ศ.  2522   รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  และกำหนดมาตรการกักกันสัตว์น้ำ
                        ปัจจุบันมีด่านตรวจสัตว์น้ำทั้งสิ้น  14  ด่าน  ซึ่งเป็นด่านที่จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างเดิม  จำนวน  7  ด่าน  ประกอบด้วย
1.      ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานกรุงเทพ
2.      ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่
3.      ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานภูเก็ต
4.      ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานเชียงใหม่
5.      ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก
6.      ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
7.      ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว
เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ  สำนักบริหารจัดการด้านการประมง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้น  จึงมีการจัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำเพิ่มเติม  ตามคำสั่ง กรมประมงที่  563/2546  ลงวันที่  25  มีนาคม  พ.ศ.  2546  อีก  7  ด่าน  ดังนี้
1.      ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือ  กรุงเทพฯ
2.      ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง  กรุงเทพฯ
3.      ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา  จังหวัดสงขลา
4.      ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือน้ำลึก  จังหวัดสงขลา
5.      ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงราย
6.      ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส
7.      ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ

ควบคุม ตรวจสอบการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยที่ใช้ในการผลิตสัตว์น้ำ และป้องกันการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และกำหนดมาตรการกักกันสัตว์น้ำ

ที่มาhttp://www.cffp.th.com/port.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.706ความเห็น (0)