ครูวิทย์

โครงงานวิทยาศาสตร์

      โครงงาน ( Project )เป็นการจัดการเรียนรู้แบบหนึ่งทีทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง   ได้ปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา สำรวจ  ค้นคว้า ทดลอง  ประดิษฐ์คิดค้น ด้วยตนเอง  โดยมีครูเป็นผู้คอยกระตุ้น  แนะนำและให้คำปรึกษาอน่างใกล้ชิด  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงาน หมายถึงกระบวนการทำงานที่ผู้เรียนทำด้วยตนเองตามจุดประสงค์ที่กำหนด   แล้วเสนอผลงานต่อผู้สอน

         การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดค้นและได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง  เป็นการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ให้ผู้เรียน   ผู้เรียนได้เรียนโดยวิธีเรียนรู้ของตนเองทำให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  รวมทั้งรู้จักวางแผนการทำงาน  การลงมือปฏิบัติ   ได้ตรวจสอบผลงานเพื่อเป็นการปรับปรุงงานหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติด้วยตนเอง..... 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูวิทย์ความเห็น (0)