ผลกระทบจากการำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานบริการตลาดกลางยางพารา

ความเป็นมาและความสำคัญ ตลาดกลางยางพาราเป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานกองงทันการสงเคราะห์การทำสวนยางที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจในด้านการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพาราให้รวมตัวจัดตั้งเป็นสหกรณ์
ความเป็นมาและความสำคัญ
ตลาดกลางยางพาราเป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานกองงทันการสงเคราะห์การทำสวนยางที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจในด้านการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพาราให้รวมตัวจัดตั้งเป็นสหกรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒความเห็น (0)