สรุปงานนำเสนอ

การจัดการความรู้, องค์กรแห่งการเรียนรู้

1. การจัดการความรู้คณะแพทย์ มอ.

ทางคณะแพทย์ ของ มอ.ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านทางเว็บไซด์ที่ได้สร้างขึ้น โดยแพทย์และพยาบาลจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ จากประสบการณ์จิงที่ได้มานั้นนมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจ และจะรู้จักกันภายในองกรค์

2. บริษัท True

วิสัยทัศน์ของ True คือ เป็นการให้บริการทางด้านการสื่อสารเพื่อตอบสนองความต้องการของเป้าหมายหลัก

มีกระบวนการทำงานดังนี้

1. การปรับเปลี่ยนการจัดการพฤติกรรมทั่วทั้งของค์กร

2. การสื่อสารทั่วทั้งองค์กร

3. การจัดหากระบวนการ

4. การเรียนรู้

5. การวัดและติดตามประเมิณผล

6. การสร้างแรงจูงใจ

3. กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร จะเน้นด้านพันธกิจเป็นหลัก คือ การต้องการให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มีการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นตอนการเตรียมงาน ได้มีการจัดวางเป้าหมาย กำหนดแนวทางการบริหาร

2. ขั้นตอนการดำเนินงาน จะดำเนินงานตามเป้นหมายที่กำหนด

3. ขั้นตอนติดตามและประเมินผล จะติดตามดูผลว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ มีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ประสบความสำเร็จแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาประเมิน และปรับปรุงแก้ไขในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

4. บริษัทปูนซีเมนต์

มีอุดมการณ์ดังนี้

11. ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

2. ตั้งมั่นในความเป็นเลิศ3

. เชื่อมั่นในคุณค่าของคน

4. ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

5. มีกลยุทธ์ คือ เน้นคุณธรรม มีเหตุผล และการสรรหา

5.บริษัท TOYOTA

บริษัท TOYOTA ได้ใช้หลัก 5 whys คือ การปฏิบัติมีการใช้ความรู้ในการวิเคราะห์ โดยมีการตั้งคำถามในการทำงานขึ้นมา 5 ข้อ เรียกว่า หลัก 5 whys เพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น

6. gotoknow

เป็น wab สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการเล่าประสบการณ์แห่งความสำเร็จและจะถ่ายทอดผ่านทาง บล็อกที่ได้สร้างขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้ได้ศึกษาและทำความเข้าใจ

7. ส.ค.ส

การจัดการความรู้มีดังนี้

- สนับสนุน

- จัดแบ่งงาน

- กำหนดโจทย์และตีโจทย์

- แบ่งกลุ่มทำงาน

- มีการเล่าเรื่องตามประเด็นและสรุป

- นำความรู้ทั้งหมดมารวบรวม

- นำข้อมูลย่อยจัดเข้ากลุ่มใหญ่

- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- จัดเวลาทำงานให้เหมาะสม

- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจำ โดยบล็อก

8. ไม้เรียง

ไม้เรียง คือ ตำบลหนึ่งใน อ.ขวาง จ.นครศรีธรมราช ปัญหาของชาวไม้เรียง คือ ไม่สามารถกำหนดราคายางพาราได้ เนื่องจากการขายยางพาราไม่ได้มีการกำหนดราคาไว้อย่างตายตัว

มหาวิทยาลัยชีวิตไม้เรียง มีการเรียนการสอนหลายสาขาด้วยกัน การเรียนของมหาวิทยาลัยชีวิต คือ มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน จะศึกษางานและพัฒนางานภายในชุมชนไม้เรียงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9. กรมอนามัย

มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลทั้งองค์กร และสืบทอดข้อมูล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน เพื่อส่งเสริมทางด้านสุขภาพ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

การจัดการองค์กร คือ

- ฐานความรู้

- เครื่องมือในการสื่อสาร

- เวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

10. โรงเรียนชาวนา

เกิดจากการรวมกลุ่มของชาวนาใน จ.สุพรรณบุรี หลักสูตรมุ่งเน้นการทำนาโดยไม่ใช้สารเคมี และการกำจัดศัตรูพืช โดยการใช้สมุนไพรไกล้ตัวต่าง ๆ

กระบวนการสำคัญของการจัดการความรู้ของโรงเรียนชาวนา

- เวทีชาวบ้าน

- เวทีวิชาการ หรือเวทีเชิงปฏิบัติการ

- เวทีอื่น ๆ คือ ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ของกลุ่มชาวนา

11. โรงพยาบาลศิริราช

การจัดการความรู้ของโรงพยาบาลศิริราช จะเน้นเรื่องของแผนปฏิบัติการ เพื่อสร้างระบบเครือข่ายของระบบความรู้ โดยมีเครือข่ายของหน่วยงานศิริราชและเครือข่ายของหน่วยงานอื่น เป็นการพัฒนาการจัดการความรู้เพื่อให้ก้าวทันกับองค์อื่นและให้มีความทันสมัยไหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km นะจ๊ะ ไม่ใช่ MKความเห็น (0)