ข้าพเจ้าสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มาเป็นเวลานานพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์  สังเกตได้จากทดสอบหรือการทำแบบฝึกหัดหากเป็นคำถามเชิงวิเคราะห์แล้วเด็กจะตอบได้ยังไม่ตรงประเด็น  หรือถ้าตอบได้ก็อยู่ในประเด็นแคบๆ ข้าพเจ้าจึงได้คิดสร้างสื่อแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ขึ้นหนึ่งฉบับโดยใช้หลักการคิดวิเคราะห์อย่างง่ายคือ  วิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์และหลักการใช้เทคนิค  5   W  1  H   ในชุดแบบฝึกทักษะนั้นข้าพเจ้าได้จัดแบบฝึกมาเป็น  2  ตอน  คือตอนที่ 1  เป็นเรื่องในบทเรียนซึ่งนำบทความและเรื่องสั้นในบทเรียนมาย่อยเนื้อหาให้สั้นๆ  กะเวลาว่านักเรียนสามารถอ่านและตอบคำถามได้เสร็จภายใน  1  ช.ม. ซึ่งตอนที่ 1  นี้ข้าพเจ้าใช้วิธีการให้นักเรียนอ่าน  เนื้อเรื่องแล้วตอบคำถามเชิงวิเคราะห์ที่ครูตั้งคำถามให้  ส่วนตอนที่  2  เป็นแบบฝึกที่ข้าพเจ้าคัดเลือกเนื้อหาจากสื่อต่างๆ  ได้แก่ บทโฆษณา  ข่าว  ภาพจากสื่อที่อยู่ใกล้ตัว  โดยจะแสดงเนื้อหา  ภาพ  มีตัวอย่างให้ศึกษาและนักเรียนตั้งคำถามเชิงวิเคราะห์และตอบคำถามด้วยตนเองและที่สำคัญแบบฝึกชุดนี้มุ่งสอนทั้งด้านความรู้และคุณธรรมแก่ผู้เรียนโดยนำเนื้อหาที่เกี่ยวกับ  สุขภาพอนามัย  การดำรงชีวิตแบบพอเพียง  ความขยันอดทนและความกตัญญูมาจัดทำแบบฝึก  ในการฝึกทักษะของนักเรียนได้ดำเนินการโดยให้นักเรียนฝึกเป็นกลุ่มก่อนเมื่อนักเรียนเริ่มเข้าใจวิธีการคิดแล้วจึงให้นักเรียนได้ทำงานเดี่ยว แบบฝึกทั้ง 2  ตอน  รวมทั้งสิ้น  10  เรื่อง  นักเรียนที่เก่งสามรถทำแบบฝึกได้ทั้ง  10  เรื่อง  ส่วนเด็กอ่อนต้องใช้เวลามากจึงให้ทำตอนที่  1  ทั้งหมด  ส่วนตอนที่  2  ให้เลือกทำบางเรื่องผลจากการใช้สื่อชุดนี้พบว่านักเรียนมีผลการเรียนด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ดีขึ้น