บดินทร์51

หาโครงสร้างขององค์กรด้วยต่อจากเมื่อวาน
บดินทร์51
พี่หวานสั่งให้หาโครงสร้างขององค์กรด้วยต่อจากเมื่อวาน

โครงสร้างการบริหาร

                แผนผังการจัดองค์กร มีดังนี้
                *หมายเหตุ* : โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 1 มีนาคม 2547
หน้าที่ความรับผิดชอบงานของฝ่ายต่างๆ
                ฝ่ายขาย
                - รับผิดชอบดูแลงานขายรายการต่างๆ โดยกำหนดเป้าหมาย วางแผนและเสนอรูปแบบการขายเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย
                - เสนอขายโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการต่างๆ
                - ประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า ผู้ผลิต AGENCY
                - บริษัทได้แบ่งฝ่ายขายตามลักษณะรายการ  ดังนี้
                ฝ่ายส่งเสริมการตลาด
                - รับผิดชอบดูแลงานด้านวางแผนการตลาดดังนี้
                - ข้อมูลการขาย ได้แก่ ยอดขาย, ประมาณยอดการขาย, จัดทำค่านายหน้าภายใน/ ภายนอก, รวบรวมและ
สรุปยอดขาย และรวบรวมสรุปผลประกอบการของบริษัท
- จัดทำข้อมูลทางการตลาด  
                - จัดทำแพคเก็จเสนอขายรายการต่างๆ
                - ประสานงานกับค่ายเพลง ในการจัดกิจกรรม หรือคอนเสิร์ต
                - ดูแลลูกค้ากลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยทำหน้าที่จัดเตรียมงาน วางแผน นำเสนอบริการ ประสานงาน ดูแลต้นทุน จัดสรรงบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ตลอดจนเปิดตลาด โครงการใหม่ เพื่อหารายได้เพิ่มเติมระหว่างปี
                ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
                 - รับผิดชอบงานด้านการจัดกิจกรรม ที่ฝ่ายต่างๆ จะจัด  ตลอดจนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทระหว่างฝ่ายต่างๆ
                       
ฝ่ายผลิตละครโทรทัศน์
- รับจ้างผลิตละครโทรทัศน์

 

ฝ่ายผลิตรายการ Non-Music
       - รับผิดชอบผลิตรายการเกมโชว์
                       
ฝ่ายผลิตรายการ Music
        - รับผิดชอบผลิตรายการเพลงต่างๆ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
- รับผิดชอบจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์รายการทั้งหมดของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อสื่อต่างๆ
                       
ฝ่ายปฏิบัติการ
- ดูแลจัดทำคิวการออกอากาศและประสานงานกับสถานีโทรทัศน์ต่างๆ
- ตรวจเช็คมอนิเตอร์ และทำรายงานสรุปให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

- ประสานงานคิวเพลงภายในเพื่อส่งสถานี

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
- รับผิดชอบดูแลการสรรหาว่าจ้างพนักงาน บริหารค่าจ้างเงินเดือน จัดสวัสดิการต่างๆ ให้พนักงาน
และควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของพนักงาน
- ดูแลบริหารงานสำนักงาน ตรวจสอบควบคุมค่าใช้จ่ายสำนักงาน จัดซื้อและควบคุมการเบิกวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเขียน วัสดุสิ้นเปลืองตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ
- ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย, ความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกทั่วๆ ไปแก่งานบริษัท
ฝ่ายบริหาร
- บริหารงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหาร
- กำหนดโครงสร้างและแนวทางปฏิบัติภายในบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- วางแผน ถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการทำงานให้ฝ่ายต่างๆ
- สร้างสรรค์ จัดการ และแก้ปัญหาต่างๆ ของบริษัท
- รายงานผลการประกอบการของบริษัทแก่คณะกรรมการบริหาร
- ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของบดินทร์ความเห็น (0)