บดินทร์22

Cap เทป MV
บดินทร์22

 

โดยเทปที่จะนำมา Cap ในวันนี้เป็นเทป MV

ซึ่งผมจะต้องติดต่อขอเทปพวกนี้จาก Library ชั้น 25 โดยการโทรขึ้นไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ขึ้นไปเอามาทำการ Cap ก่อนที่จะทำการ Cap ผมต้องทำการต่อเชื่อมสาย
สัญญานจากเครื่องเล่น Tape BATA ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เสียก่อน ซึ่งการ Cap งานในรูปแบบนี้เรียกวาการ Cap แบบ อะแนล-ลอก เนื่องจาก format ที่ใช้เป็น Tape BATA
 สายที่ผมจะต้องทำการต้อพ่วงเข้าด้วยกันมีดังนี้
 1 สายสัญญานเสียงแบบ Balance (ใช้หัว Jack Canon) ในการต่อเชื่อม จำนวน 2 เส้น
 2 สายสัญญานภาพ แบบ Component B-Y,R-Y,Y (ใช้ Jack BNC) ในการต่อเชื่อม จำนวน 3 เส้น แยกสีตามหลักการของแม่สีแสงเพื่อความคมชัด คือ
 แสงสีน้ำเงิน ,แสงสีแดง ,แสงสีเขียว
 3 สาย Remote จำนวน 1 เส้น ลักษณะของสายจะเหมือนกับสาย VGA ของจอ มอนิเตอร์ เครื่องคอมพิมเตอร์
 วิธีต่อ
 1 ต่อสายจากช่อง Balance Audio Line Output Ch 1+Ch2 จากเครื่อง Vdiocassette BATA (sp) ไปยังเครื่อง Hub (Leitch)ที่ช่องสัณญาน
  Balance Audio Line Input Ch 1+Ch2
 2 ต่อสาย Component B-Y,R-Y,Y จากช่อง Component Vdieo Output ไปยังเครื่อง Hub (Leitch)ที่ช่องสัณญาน Component Vdieo  Input โดยต่อใด้ตรงสัณญานสี มิฉะนั้น สีที่ออกมาจะเพี้ยนถ้าต่อผิด
 3 ต่อสาย Remote จากเครื่อง Vdiocassette BATA (sp) ไปยังเครื่อง Hub (Leitch)ที่ช่อง RS-422

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของบดินทร์ความเห็น (0)