เกณฑ์ในหมวดที่ 1

เกณฑ์ในหมวดที่ 1 ว่าด้วยเรื่อง "การใช้ KM พัฒนาองค์กรให้เป็น LO" แบ่งเป็น 3 ข้อ ดังนี้

ข้อ1.1 มองเรื่องทิศทาง เป็นการตั้งคำถามว่า . . . เป้าหมายในการทำ KM นี้คืออะไร? สามารถตอบโจทย์ขององค์กรได้หรือไม่?. . . สนองต่อพันธกิจ วิสัยทัศน์ และ/หรือยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างไร?. . . มีมาตรการหรือใช้ "ภาวะผู้นำ" อย่างไรที่ทำให้ไม่เดินไปคนละทิศคนละทาง? . . . คนในองค์กรเข้าใจ "ภาพรวม"  และมี "วิสัยทัศน์ร่วม" หรือไม่?. . .จะสามารถตรวจสอบ "ประสิทธิผล" ของสิ่งที่ทำนี้ได้อย่างไร? . . . ผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุน "ทรัพยากร" จัด "โครงสร้าง" และวาง "ระบบ" เพื่อให้เกิด "ประสิทธิภาพ" ได้อย่างไร?. . . มีการวางแผนดำเนินการด้าน KM หรือไม่ (ขอทราบรายละเอียด)

ข้อ 1.2 มองไปที่ KM Process เป็นการตั้งคำถามว่า . . . มีกระบวนการหรือปัจจัยอะไรที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน? มีการพัฒนาทักษะ "คุณอำนวย" ให้สามารถช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้หรือไม่อย่างไร? มีการบันทึก "แก่นความรู้" ที่ได้ไปใช้สร้างเป็น "คลังความรู้" หรือไม่? มีการแพร่ขยายความรู้ที่ได้นี้อย่างไร?

ข้อ 1.3 มองไปที่ HRD โดยตั้งคำถามว่า . . . คนในองค์กรสนใจใฝ่เรียนรู้ ใฝ่พัฒนามากน้อยเพียงใด มีวงจร PDCA อยู่ ในตนหรือไม่? มีการสร้างกรอบความคิด (Mental Model) และติดกรอบความคิดที่สร้างมานี้หรือไม่? ให้ความสนใจ และให้ความสำคัญต่อกันและกันมากน้อยเพียงใด? มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือไม่? สนใจ "ภาพรวม" มากกว่างาน "ส่วนย่อย" ของตัวเองหรือไม่? มีขวัญกำลังใจอยู่ในระดับใด?

 สรุปให้ดูง่ายๆก็คือ
 ข้อ 1.1  เป็นเรื่องทิศทาง เป็นเกณฑ์ในระดับองค์กร
 ข้อ 1.2  เป็นเรื่องกระบวนการ เป็นเกณฑ์ระดับกลุ่ม
 ข้อ 1.3  เป็นเรื่องการพัฒนาคน เป็นเกณฑ์ระดับปัจเจก

       แต่ละข้อมี 100 คะแนน รวมเป็น 300 คะแนน คิดเป็น 60% ของคะแนนทั้งหมด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM Innovation Award (KMIA)ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

14549

เขียน

06 Feb 2006 @ 20:10
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 14:23
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก