วิชาวิทยาศาสตร์ สอนให้มนุษย์สามารถอยู่กับธรรมชาติ  เข้าใจธรรมชาติและหากมนุษย์มีความสามารถเอาชนะธรรมชาติได้ถือเป็นความคิดริเริ่มที่ยิ่งใหญ่