km whirlpool

ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มักเกิดขึ้นจากจุดเล็กๆเสมอ

ความสำเร็จท่ยิ่งใหญ่มักเกิดจากจุดเล็กเสมอดังเช่นในกรณีของ whirlpool ให้ความสำคัญกับพนักงานเล็งเห็นความสำคัญของพนักงานว่ามีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กรการที่องค์กรจะประสบความสำเร็จได้ต้องเกิดจากพนักงานประสบความสำเร็จจากการเรียนรู้  ดังนั้น whirlpool จึงได้ดำเนินนโยบายกระตุ้นให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ การรู้สึกว่าตนเองเป็นหุ้นส่วนขององค์การ ซึ่งเมื่อทุกคนรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององคผืกรมีบทบาทหน้าที่ มีความสำคัญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Aor's Knowledge Managementความเห็น (0)